Kulatý stůl k zavedení specializace na případy domácího násilí

Dne 12. června 2013 se v prostorách Střední policejní školy v Brně sešli odborníci z řad policie, justice a intervenčních center, aby diskutovali o možnostech zavedení specializace v případech domácího násilí na úrovni orgánů činných v trestním řízení, a to justice a policie. Úvodem představil mjr. Vedra z Krajského ředitelství Jihomoravského kraje záměr a obsah iniciativy.

Iniciativa, která vznikla v loňském roce, čerpá nejen ze zkušeností zahraničních (např. Španělsko, Velká Británie, Kanada či Brazílie) ale i domácích (model Brna či Ostravy), a analýzy podkladů shromážděných od policistů, soudců i státních zástupců a pracovníků intervenčních center.

Výhodou specializace je zkvalitnění práce orgánů činných v trestním řízení díky hlubší věcné znalosti problematiky, relevantní legislativy, interních předpisů i metodik. Další výhodou je obeznámenost s typologií kauz a specifik řízení (např. dokazování, znalecké zkoumání, procedury vykázání atd.). V neposlední řadě vede specializace ke zvýšení důvěry ve schopnost policie a justičního systému řešit případy domácího násilí a efektivně stíhat a trestat pachatele. Komplikací pro prosazení specializace může být personální nedostatečnost a finanční náklady.

Ve prospěch osob ohrožených domácím násilím hovoří snížení míry sekundární viktimizace díky odbornému a zároveň lidskému přístupu specializovaných odborníků, zvýšení bezpečí na základě kvalifikované predikce rizika a snížení latence a recidivy případů domácího násilí.

Odborníci z různých regionů ČR diskutovali, zda je zavedení specializace potřeba, zda je možné, resp. vhodné propojení specializace s jinými souvisejícími agendami (např. násilí na dětech, seniorech či stalking), možná organizační řešení specializace v rámci profesí a také další opatření k prosazení specializace.

Diskutující se shodli na zavedení specializace na úrovni státního zastupitelství a kriminální policie. V rámci policie pořádkové, která využívá oprávnění vykázat osobu násilnou ze společného obydlí nejčastěji, by bylo vhodné řešení formou metodického vedení a školení. Analýza, která shromáždí také výstupy z kulatého stolu, bude předána státním institucím k dalšímu opatření. Návrh na zavedení specializace na úrovni policie a justice podpořila na svém jednání v květnu také Rada vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů a doporučila resortům justice a vnitra přijmout k tomuto vhodná opatření.

V diskusích odborníků zaznělo několik podstatných informací. Dle názorů většiny by optimálně případ domácího násilí měl být zodpovědný jeden policista, nikoliv tříštit v případě tr. řízení odpovědnost mezi více zpracovatelů. Důležité je udržení přehledu o vývoji násilí v průběhu řízení – ideální je maximální pokrytí fáze řízení jedním zpracovatelem. Přínosem by také bylo kvalitní hlubší proškolení policistů, ale i dalších odborníků, kteří přijdou do kontaktu s osobou ohroženou. Často případ DN dostane na starosti policista občas po delší době a obává se realizace vykázání, že udělá chybu atd., a/nebo nemá o tomto jevu dostatečné povědomí, může tak dojít k sekundární viktimizaci ohrožené osoby. Opakovaně bylo poukazováno na potřebu zlepšit komunikaci mezi pořádkovou a kriminální policií, kdy na rozdíl od pořádkové policie chybí zpravidla u policie kriminální zaštítění na úrovni krajského ředitelství. Pověřený policista by mohl ve vztahu k pořádkové policii působit jako metodik po telefonu. Účastníky byla zdůrazněna příprava policistů, tedy v rámci základní odborné přípravy i dalšího vzdělávání a také velmi důležitá podpora vedení policie. Potírání DN a efektivní řešení těchto kauz by mělo být jednou z hlavních priorit policie.

Stání zástupci zaujali ke specializaci souhlasné stanovisko a sami ji velmi podporují, zejména v rovině tr. řízení. Je zde důležitá rychlost řízení a dle doporučujícího stanoviska Nejvyššího státního zastupitelství provádět procesní úkony již v přípravném řízení. Z organizačního hlediska lze o specializaci uvažovat při propojení s podobnými tr. činy jako je Týrání svěřené osoby, Nebezpečné pronásledování  či Nebezpečné vyhrožování či tr. činnost páchaná na dětech. Podle NSZ lze specializaci st. zástupců pojmout dvěma způsoby: přiřadit k tr. činům na mládeži anebo stanovit specializaci zvlášť.

V případě soudů by měla být specializace zavedena na úrovni krajských soudů, a to v rámci civilních i trestních úseků, např. propojit s tr.činy na mládeži. Na okresních soudech by mohlo být řešeno pověřením soudce, který se o problematiku zajímá. Systémově, pak doporučením předsedy krajského soudu a podpora předsedy okresního soudu soudci, který se o DN bude zajímat.

Překážkou zavedení specializace mohou být finanční a kapacitní možnosti institucí, ale je třeba přihlédnout k faktu, že neřešení či špatně řešené případy DN jsou ekonomicky pro veřejný rozpočet náročnější.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.