Archiv

vloženo 15.4.2015

Smlouva s dodavatelem služeb – poskytnutí služeb oblasti medializace a propagace projektu „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“

Smlouva.pdf

vloženo 4.3.2015

Výzva k předložení nabídky pro poskytnutí služeb oblasti medializace a propagace projektu „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“

Výzva k předložení nabídky.pdf

Vzor smlouvy

vloženo 4. 3. 2015

Výzva k předložení nabídky pro poskytnutí služeb oblasti medializace a propagace projektu „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“:

Výzva

Základni fakta o projektu

 

V rámci projektu hledáme dodavatele interaktivní e-learningové vzdělávací aplikace. Výzva a podrobé infomace k předložení nabídky na realizaci takové zakázky:

 

Výzva k předložení nabídky

pro dodání e-learningové interaktivní vzdělávací aplikace v rámci projektu „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“

Níže uvedený zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky v řízení zadávaném mimo zákon č.137/2006 Sb., na zakázku financovanou z Norských fondů prostřednictvím Nadace Open Society Fund Praha v programu „CZ12 Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života / Domácí násilí a násilí založené na pohlaví – Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work-Life Balance / Domestic and Gender-based Violence“.

 

 1. Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel:                            Asociace pracovníků intervenčních center ČR (APIC)

K Chatám 22, 403 40 Ústí nad Labem – Skorotice

Jednající:                              Mgr. Martina Vojtíšková, předsedkyně APIC

IČ:                                         227 22 378

Telefon:                                472 743 835

Bližší informace podá:         Mgr. Vladimír Vedra, tel. (+420) 777 05 95 45

E-mail:                                  specialista.dmn@seznam.cz

 

 1. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Vývoj vzdělávací e-learningové aplikace pro specialisty zabývající se řešením případů domácího násilí

Druh zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu mimo zákon č. 137/2006 Sb.

Předmět zakázky: Vytvoření elektronické interaktivní vzdělávací aplikace zahrnující hrané videoukázky, komentované prezentace, aktivní schémata a další formy názorné e-learningové výuky zaměřené na identifikaci a řešení případů domácího násilí. Bližší popis struktury a obsahu očekávaného výstupu s časovým harmonogramem je uveden v příloze této výzvy. Tyto materiály jsou autorským dílem zadavatele a nelze je bez jeho souhlasu dále používat či šířit pro jiné účely.

Způsob zadávacího řízení: Řízení mimo zákon č. 137/2006 Sb. s přímým oslovením minimálně tří zájemců, kteří nabízejí požadované plnění na trhu.

Lhůta pro podání nabídek:

Lhůta pro doručení nabídek jednotlivých zájemců je nejpozději do:

 1. dubna 2015 do 13:00

Nabídky posílejte na kontaktní email specialista.dmn@seznam.cz a současně v originále na adresu sídla APIC k rukám předsedkyně asociace.

 

 1. Specifikace zakázky

Zadavatel je spolek organizací, které poskytují pomoc obětem domácího násilí a obětem trestných činů v ČR, včetně poskytování základních právních služeb souvisejících s touto pomocí.

Poptávaný předmět veřejné zakázky bude sloužit pro vzdělávání specialistů z řad Policie ČR, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, státního zastupitelství, soudů a sociálních pracovníků, kteří se ve své praxi setkávají s případy domácího násilí.

Podstatou zakázky je vytvoření e-learningové interaktivní platformy (dále jen „vzdělávací aplikace“), jejíž obsah bude dodán a odborně garantován zadavatelem (obsah prezentací, scénáře a herci modelových situací, podklady pro schémata apod.). Součástí vzdělávací aplikace jsou zejména komentované prezentace, videosekvence s hranými modelovými situacemi doplněnými komentářem, natočené příběhy skutečných obětí, vyjádření odborníků, schémata znázorňující aplikaci legislativy určené na ochranu osob ohrožených domácím násilím, textové materiály (metodiky, stanoviska apod.). Veškeré odborné informace potřebné pro vytvoření obsahu vzdělávací aplikace budou dodavateli poskytnuty zadavatelem a s ním spolupracujícími odborníky. Taktéž herci pro natáčení modelových situací budou poskytnuti a instruovány co do obsahu modelové situace.

Nezbytnou podmínkou je možnost následné obsahové aktualizace vzdělávací aplikace zadavatelem, a to i po ukončení realizace zakázky jejím dodavatelem.

Důraz je kladen na přehledné, snadné a intuitivní ovládání vzdělávací aplikace.

Úspěšný zájemce musí akceptovat etický kodex zadavatele.

 

 1. Hodnotící kritéria

Předložené nabídky budou hodnoceny tříčlennou komisí na základě následujících hodnotících kritérií:

 • výše ceny,
 • reference dokládající zkušenosti dodavatele v oblasti tvorby a vývoje e-learningových vzdělávacích aplikací,
 • kreativita dodavatele při tvorbě dosavadních výstupů,
 • komplexnost a propracovanost předložené nabídky,
 • rozsah délky zpracovaných videosekvencí modelových situací v rámci nabízené ceny,
 • schopnost zajistit pro zadavatele následnou aktualizaci výstupu, a to v případě drobných změn a úprav přímo zadavatelem, v případě technicky náročnějších změn vlastními silami dodavatele,
 • cena následných aktualizací předmětu zakázky,
 • schopnost přizpůsobit se specifickým požadavkům zadavatele v oblasti vzdělávání specialistů pro řešení případů domácího násilí.

 

Hodnocení nabídky proběhne dle metodiky výběru z předložených nabídek, přičemž nabízející bude mít možnost se v případě nesouhlasu s rozhodnutím komise odvolat proti rozhodnutí komise do deseti dnů ode dne, kdy mu bude sdělen výsledek rozhodnutí. Případné odvolání posílejte v písemné podobě na kontaktní email specialista.dmn@seznam.cz a současně v originále na adresu sídla APIC k rukám předsedkyně asociace.

 

Mgr. Martina Vojtíšková

předsedkyně APIC

 

Podrobné informace ke vzdělávací aplikaci:

Vzdělávací aplikace pro specialisty pracující s případy domácího násilí

 Doba realizace:                květen – říjen 2015

Cílová skupina:                pracovníci z řad Policie ČR, státního zastupitelství, soudů, orgánů sociálně-právní ochrany dětí a sociální pracovníci, kteří v rámci výkonu své profese řeší případy domácího násilí

Forma:                                 e-learningová interaktivní vzdělávací aplikace s maximálně intuitivním a přehledným ovládáním pro uživatele

Obsah:                                 viz připojený koncept struktury – zejména hrané videoukázky s názorným správným a špatným řešením, komentované prezentace, video s vyjádřením expertů i osob, které přímo zažily domácí násilí, mapa znázorňující dostupné služby intervenčních center v jednotlivých regionech, interaktivní schémata znázorňující možnosti institucionální spolupráce a aplikaci legislativy a další nástroje umožňující maximálně názorně seznámit uživatele s informacemi potřebnými pro kvalifikovaný výkon jejich profese

Účel:                                     úvodní zaškolení pracovníků, kteří jsou v rámci výše uvedených profesí pověřeni specializací na problematiku domácího násilí, jejich další průběžné vzdělávání, odstranění všeobecně rozšířených mýtů o aktérech domácího násilí, upevňování nabytých vědomostí a osvojených postojů ve vztahu k problematice domácího násilí

Vzdělávací cíle:

 • vědomosti: absolvent zná znaky domácího násilí, projevy v chování a komunikaci násilné a ohrožené osoby, dokáže rozlišit jednotlivé formy domácího násilí a tyto informace využít pro volbu správného postupu v rámci vlastní profesní skupiny, zná legislativu (včetně interních předpisů a metodik) dopadající na případy domácího násilí, zná kompetence navazujících profesních skupin,
 • dovednosti: absolvent má schopnost identifikovat domácí násilí, zvolit správnou komunikační strategii a získávat relevantní informace pro vlastní rozhodnutí a vyhodnocení míry rizika v konkrétním případě, dokáže aplikovat příslušnou legislativu
 • postoje: přijetí odmítavého postoje k domácímu násilí v jakékoliv formě či podobě, odmítnutí identifikace s postoji násilné osoby, vybuzení zájmu o poskytnutí maximální ochrany ohrožené osobě v rámci vlastních kompetencí

Vzdělávací aplikace – koncept:

viz přiložený soubor

 

vloženo 25. února 2015

Akreditovaný kurz vytvořený ve spolupráci Asociace pracovníků intervenčních center ČR a Spondea, o.p.s.

„Úvod do problematiky domácího násilí pro sociální pracovníky“

(č. akreditace: 2014/0345-SP).

Kurz je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům intervenčních center. Je zaměřen na rozpoznání domácího násilí, schopnost najít řešení v kontextu bezpečí klienta a nastavit s klientem jeho individuální bezpečnostní plán. Dále je kurz zaměřen na prohloubení dovednosti krizové intervence s osobami, které se staly obětí trestného činu. V kurzu jsou moduly zaměřené na specifika práce s různě zranitelnými cílovými skupinami: ženy, muži, děti, senioři a cizinci.

Součástí kurzu je téma mezioborové spolupráce a vytyčení kompetencí institucí, které jsou součástí řešení problematiky domácího násilí v legislativě ČR.

Cena kurzu: 2800,- Kč/osobu (16 hodin)

Minimální počet účastníků: 10 osob

Maximální počet účastníků: 15 osob

Místo konání: Praha, Brno, případně možná jiná dohoda při zajištění vhodných podmínek pro konání kurzu

Lektory kurzu jsou pracovníci intervenčních center ČR

Drahomír Ševčík –  autor knihy Domácí násilí (nakl. Portál, spoluautorem N. Šatenková a kol.),  Jana Levová, Martina Vojtíšková, Barbora Holušová,  Michaela Ohřálová

 

Úvod. Rodina. Násilí v rodině x domácí násilí. Základní terminologie pojmu násilí a rozdíl mezi násilím od neznámého pachatele a pachatele, který je blízkou osobou.
1. Domácí násilí. Výskyt DN v ČR. Příčiny DN. Znaky DN. Typologie DN. Formy DN. Cyklus DN. Identifikace DN. Důsledky DN.
2. Osoby ohrožené domácím násilím. Ženy, děti, muži,  LGBT jako osoby ohrožené domácím násilím.
3. Vedení intervencí v poradenství Specifika forem poskytovaných služeb (telefonická, ambulantní, terénní, pobytová.
4. Domácí násilí páchané na seniorech. Specifika problematiky týraných, zneužívaných a zanedbávaných seniorů. Kazuistiky, nácvik odhadu rizika.
5. Domácí násilí v rodinách cizinců. Specifika přístupů k násilí v rodině v komunitách cizinců. Faktory zvyšující riziko ohrožených osob z řad cizinců. Legislativní rozdíly při řešení násilí u cizinců. Kazuistická práce.
6. Právní rámec domácího násilí v ČR. Příslušná legislativa, právní pomoc v intervenčních centrech. Trestní řízení, předběžná opatření.
7. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Činnost intervenčních center. Mezioborová spolupráce institucí při řešení případů DN, kompetence jednotlivých institucí řešících problematiku DN.
8. Standardy kvality a metodiky pro práci s osobami ohroženými domácím násilím  Vedení dokumentace klientů intervenčních center. Mlčenlivost pracovníků služby. Individuální plánování ve službě intervenční centrum.
9. Závěrečná evaluace, test, předání osvědčení

 

Ze statistik intervenčních center  – rok 2013 

Vykázání:

V České republice bylo v období od 1.1 – 31.12. 2013 dle evidence  intervenčních center  evidováno 1367 případů vykázání násilné osoby ze společného obydlí na základě rozhodnutí Policie ČR (dle  zákona č. 135/2006 Sb.). Ve srovnání s uplynulým rokem 2012 je to o 40 případy vykázání méně.

Z toho ve 188 případech se jednalo o vykázání opakované.

 

Kraje ČR  s nejvyššími počty vykázání:

Ústecký                      156 případy

Hl. město Praha         155 případů

Jihomoravský             129 případů

 

 

Osoby ohrožené, osoby násilné v případech vykázání:

V rámci celkového počtu vykázání označila Policie ČR 1988 osobu za ohrožené, z toho 172 muže a 1401 žen a 415 nezletilýchdětí.

Nejčastěji se jednalo o násilí v manželských soužitích (503) a soužitích družských (422).

Nejohroženější věkovou kategorií osob ohrožených byla kategorie 27 – 40 let (587).

Domácím násilím bylo ohroženo v případech vykázání celkem 773 rodin za účasti 1420 nezletilých dětí.

Celkem bylo v souvislosti s vykázáním v roce 2012 tedy ohroženo 3408 osob.

 

Nízkoprahové kontakty, osoby kontaktující službu intervenční centra mimo režim vykázání

Intervenční centra byla v roce 2013 kontaktována 3883 osobami, z toho 433 muži, 3346 ženami, 103 dětmi.

 

vloženo 24. února 2015

Konference 20. 11. 2012

Zažíváte násilí ve vztahu? Nasloucháme vám…

Intervenční centra v systému pomoci obětem domácího násilí

 

Dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové, vážení hosté,

Dovolte, abych zahájila odbornou konferenci Asociace pracovníků intervenčních center České republiky, jejíž téma je  Zažíváte násilí ve vztahu? Nasloucháme Vám… Intervenční centra v systému pomoci osobám ohroženým domácím násilím… a všechny Vás srdečně přivítala v tomto krásném sále. Asociace pořádá v pořadí již druhou konferenci, první proběhla v Olomouci u příležitosti tří let poskytování služby intervenční centra, druhá se koná právě dnes v souvislosti s pěti lety poskytování této služby a pomoci osobám ohroženým domácím násilím. APIC  jako občanské sdružení sdružující zatím pouze 15 členů, 15 poskytovatelů služby intervenční centra vykonává svou odbornou činnost v rámci dobrovolnosti a daří se jí pro svou činnost získávat podporu pracovníků IC, a dalších odborníků z řad neziskových organizací i státem zřizovaných institucí…

Konference Asociace pracovníků intervenčních center ČR má v tomto období velký význam. Setkáváme se v okamžiku bilancování, kdy intervenční centra mají za sebou 5 let poskytování služeb pro osoby ohrožené domácím násilím…. Konference může přinést odpovědi na otázky, které přinesla praxe intervenčních center, aplikace nového zákona na ochranu před domácím násilím 135/2006 Sb. Program této odborné konference je proto různorodý a je složen z workshopů teoretického i praktického obsahu. Chceme diskutovat o tom, kam se ochrana před DN bude nebo by měla ubírat. Chceme diskutovat o otevřených tématech řešení domácího násilí.

Na počátku roku 2012 Asociace ve zprávě pro MV pojmenovala oblasti pomoci rodinám s DN, na které je potřeba zaměřit pozornost… a to v případech…

1. v případech, kdy bylo institutu vykázání užito jako preventivního opatření a je možné vztahy v rodinách sanovat. V těchto rodinách chybí péče, která by kontinuálně zajistila terapii pro osoby ohrožené i osoby násilné zaměřenou na korektní zvládání agrese.

2. v případech, kde není možné rodinu sanovat – chybí bezplatná dlouhodobá terapeutická péče pro osoby ohrožené a jejich děti, která by navázala na péči v sociálních službách. Péče psychologa je pro mnohé oběti a jejich děti finančně nedostupná.

3. v případech, kdy finanční, materiální situace rodiny brání odchodu z místa agrese. Systém finančních podpor – mimořádných dávek nestačí na zajištění rodiny po odchodu od agresora. Ve většině měst v ČR chybí možnost po odchodu z místa agrese získat jakoukoli formu sociálního bydlení. Nezaměstnanost a nedostatek ekonomických zdrojů může ztížit rozhodování oběti opustit násilného partnera.

4. Specifikovat z pohledu judikatury a ochrany osob před domácím násilím možnosti ukládání alternativních trestů a trestu domácího vězení pachatelům domácího násilí.

5. Podpořit systematickou prevenci domácího násilí ve školách, podporovat vzdělávání pracovníků školských zařízení v problematice DN i jeho následků.

6. Bílým místem se jeví i nejednotná praxe policie v případech řešení DN a využívání institutu vykázání. V rámci ČR, regionů  jsou velké rozdíly v přístupech k obětem DN a využívání podpory obětem ze strany Policie ČR, využívání institutu vykázání…. Pracovníci intervenčních center se i dnes setkávají s tím, že policisté nevyužívají vykázání jako preventivního opatření, množství případů DN končí u přestupkových komisí a oběti tak není dána možnost  v klidu, v průběhu vykázání, bez přítomnosti agresora řešit si své záležitosti…

7. Po změně v dávkovém systému, kdy rozhodování o přidělení financí osobě v
mimořádné a svízelné situaci přešlo na úřady, se zdá, že spolupráce sociálních odborů a úřadů práce přestala existovat. To je pro ohroženou osobu věc, která ji může zabrzdit v řešení domácího násilí. Je třeba hledat mezery v ochraně, a jednou z nich je i nejednotná metodika při přidělování mimořádných dávek.

8. Aby ochrana před DN byla účinná, měli by s daleko větším porozuměním k problematice domácího násilí přistupovat soudci a soudní znalci. Chtěli bychom najít cestu k profesionálnímu vzdělávání soudců a soudních znalců v oblasti domácího násilí. Soudní praxe dle krajů, okresů je nejednotná, objevují se i chyby v rozhodování soudců pramenící z neznalosti dynamiky domácího násilí…
9. Intervenční centra zaznamenávají v některých případech ze strany OSPOD, justice  jakousi falešnou neutralitu k oběma rodičům, což ale bohužel jednoznačně podporuje sebevědomí násilné osoby, umožňuje mu rozvoj důraznější manipulace dítětem, ke škodě zdravému vývoji dítěte..Přitom právě kvalitní šetření a  podpora rozumné dohody mezi rodiči by mohla zabránit zbytečným dohadům ve věci výchovy a výživy dětí u opatrovnických soudů.
Dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové, vážení hosté,

Mottem dnešní konference, na kterou jste přijali pozvání, je Intervenční centra v systému pomoci obětem DN.

Legislativa roku 2006 vyžaduje a dala IC do vínku povinnost  koordinovat pomoc osobám ohroženým DN. Jednou z nabízených možností je pracovat v systému interdisciplinárních týmů.  V ČR však multidisciplinární přístup využívají i jiné instituce a zahrnuje jak fóra odborníků zabývající se domácím násilím a usilují o sdružení příslušných organizací s cílem sjednocení jednotlivých postupů, tak specifické multidisciplinární projekty či iniciativy, které nejen na bázi lokální, ale i státní se zabývají tématem domácího násilí. Příkladem je i tato konference…příkladem jsou i dnešní workshopy  – které na základě diskutované praxe možná přinesou témata – podněty, které by mohly zkvalitnit pomoc osobám ohroženým DN a jejich dětem.

V systému interdisciplinární spolupráce jsou naším velkým partnerem  pracovníci OSPOD. Mají velmi nelehkou úlohu. V systému – rodič ohrožená osoba – rodič násilná osoba – dítě  mohou jít i proti přání ohrožené osoby, která jejich pomoc aktuálně vyhledala či naopak v případech vykázání,dostává OSPOD informace od Policie ČR, že v rodině není něco v pořádku…. Mnohdy je to i proti vůli ohrožené osoby, mnohdy rozkrytí DN v rodině přinese  bezpečí pro účastníky, ale otevře i mnoho problémů dalších – spojených s výchovou dětí, zajištěním rodiny po odchodu z místa agrese, problém kontaktů  dětí k NO a naopak…

 

Jak tedy správně spolupracovat v případech DN, které se odehrává v rodině s dětmi? Jak správně postupovat v případech,  kde rodič jedná v neprospěch dítěte? Jaké jsou možnosti pomoci dítěti, které vyrůstá v prostředí domácího násilí?

 

Co vlastně v IC děláme… Co dělá sociální pracovník, který pracuje s obětí DN?

Jsme poradci…

To co nám klient řekne, bereme vážně

Hledáme komplexní souvislosti, pozorujeme tendence vývoje vztahu s DN

Předpokládáme, že existují i nějaké skryté komnaty, kterými nás zatím klient neprovádí  – vnímá je jako velmi důvěrné informace

Podporujeme klienty  – mluvíme o tom, co zvládli sami, jak i v těžké situaci dokázali přežít, vychovat děti, pracovat

Problém našich klientů se odehrává v systému, kde vrcholy jsou – ohrožená osoba – násilná osoba –  jejich děti –  svědkové – pomáhající subjekty… V těchto systémech působí složité vztahy… Ohrožená osoba pojmenovává problém, přichází za námi a chce konečně problém řešit. Na druhé straně stojí násilná osoba, která odmítá existenci problému uznat. Útočí na ty, kdo problém pojmenují, útočí na ty, kdo problém řeší…  Čím více se problém řeší, tím více se otevírají další problémy nejen na straně oběti, ale i na straně násilné osoby… problém s bydlením, s dětmi, zaangažovanost sociálních pracovníků, předvolání policie, dopisy z přestupkové komise, návštěvy pracovníků OSPOD, podání předkládaná na soudy… Je –li problémem samotné domácí násilí, zdá se, že jeho řešením přivoláváme  problémy další, mnohdy  hrozivější, než problém samotný… Sociální pracovník má velkou moc – podpořit systém nebo  systém naopak oslabit……

A poukažme na další dilema… v systému působí:  oběť – agresor – děti – rodina – pomáhající instituce… U jednoho stolu se však většinou setkávají vyslanci pouze dva: osoba ohrožená a poradce IC…   Lze si jen obtížně představit, že bychom pracovali se všemi najednou. Nejsou toto například  limity naší práce?

Navíc nově vytvořený systém – klient a poradce IC – je systém dočasný, mnohdy velmi  krátký –  trvající 1 hodinu, dvě, tři…  Snažíme se v tomto krátkém čase řešit něco, co trvalo rok, dva, několik let… I čas nás limituje…

 Limitují  nás i další věc… Připomeňme, jak často v rámci IDS pracujeme s kompetencemi – osobními, kompetencemi organizací, ve kterých působíme. Mluvíme – li o kompetencích – musíme zákonitě narazit i na limity…

Znám limity své práce? Vím, kudy vedou hranice našich možností? Možností organizací, ve kterých působím? Možností klientových? Využívám je? Nebo naopak nepřekračuji je? Mám tu schopnost vidět pod povrch věcí? Mám dostatečný sociální instinkt a schopnost reflexe i sebereflexe?

 Jak pracovat se systémem, kde oběť nebo agresor je v zajetí závislosti – na sobě vzájemně, na alkoholu, drogách, na poradci, který mu pomáhá…

Jak se „vyléčit“ z domácího násilí? Jak pracovat s klientem, který je plný negativních životních zážitků?  Jak pracovat s traumatem v intervenčním centru, či v jiných podobných poradnách, které nám dovolují pouze omezený počet sezení? Do jaké míry – kam až otevřít staré rány – životní zkušenost klienta, který získal status quo – jsem oběť?

 Další téma workshopu – Domácí násilí z pohledu policisty…  Pan Štěpanovský hezky otevřel toto téma svým vystoupením…

 

Závěr:

Dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové, vážení hosté,

Ve svých hovorech s klienty se zaměřujeme na popisy předcházejícího  stavu věci, aktuálního stavu i žádoucího.  Zaměřujeme se na řešení, které dle nás je pro klienta bezpečné. Vyjma těchto ryze pragmatických hledisek, sledujeme i hledisko jiné, naše osobní… S tím, jak klient naplňuje tyto pragmatické cíle, máme možnost obdivovat  i klienty za jejich schopnosti – sledujeme jejich drobné úspěchy, sledujeme první známky zlepšení, objevujeme s nimi skryté zdroje a možnosti, o kterých naši klienti neměli třeba tušení, že je mají… Každý z nás se stává „detektivem“, aby tyto zdroje v klientovi objevil, podpořil…  Tvořivě  s klientem „experimentujeme“ – hledáme nové cesty, které mu mohou přinést klid, bezpečí… A proto nás práce konzultantů, poradců, sociálních pracovníků baví…

Doufáme, že po celou dobu konference budete mít možnost shromažďovat cenné informace, postřehy a aplikovat je do naší společné práce s osobami ohroženými DN… Přeji Vám příjemné a tvůrčí prostředí zde v Praze …

„CENA POLICIE ČR A CSSP SPOLEČNĚ PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ

V pátek 24. ledna 2014 se v prostorách Staroměstské radnici, v Brožíkově sále, uskutečnilo slavnostní předávání cen policistům v hl. m. Praze. Nad celou akcí převzal záštitu radní pro oblast zdravotnictví, sociální politiky a bydlení doc. Ing. Mgr. Martina Dlouhého, Dr., MSc. Úvodní slovo pronesli rovněž ředitel CSSP Mgr. Tomáš Ján, MBA a krajský policejní ředitel plk. Mgr. Martin Vondrášek. Přítomni byli také další zástupci z pražských obvodních ředitelství, místních oddělení a Policejního prezidia.

Tento premiérový ročník je nejen oceněním proaktivního a profesionálně-lidského přístupu policistů na konkrétních místních odděleních v Praze v řešení případů domácího násilí, ale také úzké spolupráce intervenčního centra CSSP a pražské policie.

V rámci OŘ Praha I byla oceněna místní oddělení Řepy, Krakovská a SKPV Bartolomějská. Za OŘ Praha II pak převzali dary a ocenění zástupci místních oddělení Košíře, Stodůlky a Vinohrady. Jedním z nejaktivnějších policejních obvodů je OŘ Praha III, kde uspěla místní oddělení Kyje, které evidovalo i nejvyšší počet vykázání (16), dále místní oddělení Jarov, Letňany, Kobylisy a Vysočany. Za OŘ Praha IV, které disponuje rovněž velmi kvalitními a profesionálními policisty, získali ocenění místní oddělení Jižní Město, Strašnice a Modřany. Zvláštní ocenění krajského policejního ředitele za metodickou podporu a velkou angažovanost v řešení případů domácího násilí převzali mjr. Mgr.  Bc. Zdeňka Koudelová, vrchní komisařka z OŘ Praha IV a por. Mgr. Ludmila Nováková z SKPV OŘ Praha III. Krajský policejní ředitel rovněž ocenil spolupráci intervenčního centra  CSSP a metodickou podporu policistů ze strany ředitele CSSP, Mgr. Tomáše Jána, MBA a Mgr. Barbory Holušové, vedoucí intervenčního centra CSSP.

Slavnostnímu předání cen předcházel dvouhodinový workshop pro policisty pořádkové a kriminální služby za účasti tří zástupců rakouské policie z Vídně. Prezentace rakouských policistů se zaměřila na projekt vídeňské policie, který se realizuje od roku 2008 – tzv. preventivní rozhovory s pachateli domácího násilí, nebezpečného pronásledování a vyhrožování. Rakouská policie zve k rozhovoru až 80% mužů, kteří se dopouštějí násilí v rodině. Cílem preventivních rozhovorů je snaha snížit počet případů opakovaného násilí v rodinách. Preventivní rozhovory vedou s pachateli vyškolení policisté – specialisté. Projekt preventivních rozhovorů policie s pachateli domácího násilí zaznamenává v Rakousku natolik dobré výsledky, že se tyto preventivní rozhovory povinně rozšiřují do všech spolkových zemí Rakouska.

Byli bychom rádi, aby se domácí násilí, jako sociálně-patologický jev, a jeho eliminace ve společnosti stalo hlavní prioritou Policie ČR, jelikož velmi významně zasahuje do života společnosti a lidí ve všech společenských vrstvách.

Oznámení

Asociace intervenční center ČR oznamuje, že ve dnech 10. – 11. prosince 2013 proběhne valná hromada Asociace.

Spolupráce intervenčních center se středisky probační a mediační služby

25. července 2013 proběhlo jednání mezi Probační a mediační službou ČR a Asociací pracovníků intervenčních center ČR. Jednání se účastnili za PMS ČR ředitel Mgr. Pavel Štern a jeho zástupkyně PhDr. Jana Libíčková, za APIC předsedkyně asociace Mgr. Martina Vojtíšková a místopředsedkyně asociace Mgr. Jana Levová.

Předmětem jednání bylo vyhodnocení výsledků mezioborové spolupráce, která probíhala na základě smlouvy o spolupráci obou institucí. Na základě vyhodnocení došlo k dohodě o spolupráci budoucí včetně upřesnění a vyprecizování oblastí, ve kterých je spolupráce žádoucí a přináší vyšší efektivitu do řešení konkrétních případů osob, které jsou zasaženy domácím násilím.

Zástupci obou institucí se shodli na tom, že do budoucna je prioritní oblastí společná případová práce při řešení konkrétních kauz osob, kde se vyskytuje domácí násilí.

 

Článek o intervenčních centrech pro osoby ohrožené domácím násilím, časopis Sociální služby

Časopis Sociální služby vydávaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb zveřejnil v listopadovém čísle 2012 článek o intervenčních centrech pro osoby ohrožené domácím násilím.  Autorka článku  Mgr. Jana Levová, odborná vedoucí Intervenčního centra Brno a členka rady Asociace pracovníků intervenčních center ČR představuje odborné i laické veřejnosti specifika pomoci lidem, pro které domov není místem bezpečí a pohody, ale místem, kde jsou ohrožováni na své důstojnosti, zdraví a někdy i na životě někým ze svých blízkých…

článek si můžete přečíst zde:

1. část

2. část

 

Konference 20.11.2012

Dne 20. listopadu 2012 Asociace pracovníků intervenčních center ČR uspořádala konferenci u příležitosti pěti let poskytování služby „intervenční centra“ s názvem

Zažíváte násilí ve vztahu?Nasloucháme vám…

Intervenční centra v systému pomoci obětem domácího násilí – podpora mezioborové spolupráce

Konference se konala pod záštitou hlavního města Prahy v budově Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. V průběhu konference vystoupila  řada významných hostů – prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc., přednosta Kliniky psychiatrie, FN Olomouc, PhDr. Jarmila Čierná, PhDr. Václava Masáková, pedagogicko – psychologická poradna, Praha , PhDr. Dagmar Úlehlová, o.p.s. Spondea, MUDr. Hana Houdková, Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, mjr. Mgr. Zdeněk Fejfar, vrchní komisař pro vnější službu OŘ Praha III, JUDr. Tomáš Lichovník, okresní soud Žďár nad Sázavou, npor. Ing. Bc. Roman Štěpanovský, SKPV Rumburk, kteří vedli odborné workshopy s tématy: transgenerační přenos – práce s traumatem, interdisciplinární spolupráce,  limity sociální práce v případech domácího násilí, závislost partnera a řešení násilí, vliv násilí na vztah dítěte k rodiči, sociálně – právní aspekty řešení DN apod… V průběhu konference byla prezentována výtvarná a literární tvorba z projektu „Domácí násilí v obrazech a povídkách“, dále výtvarná díla žáků a studentů škol z Havířova, Ostravy a Horní Suché.

 

 

1/ Tvářemi krajské kampaně proti domácímu násilí jsou Vanda Hybnerová a Saša Rašilov

Pracoviště Intervenčního centra Psychocentra – manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina dnes představilo začínající informační kampaň, která má zajistit dostupnost informací pro oběti domácího násilí tak, aby věděly, kam se obrátit o pomoc. Kampaň, jejíž tváří se stali manželé Vanda Hybnerová a Saša Rašilov, osloví veřejnost nejen v prostředcích městské hromadné dopravy, ale formou letáčků i v kadeřnictvích a kosmetických salónech a v čekárnách zdravotnických zařízení. S šířením informací o místu bezpečné pomoci pomohou v rámci kampaně i regionální rádia a rozhlas. „Kampaň s mottem „Domácí násilí domů nepatří…tam, kde je násilí, není domov“ má prioritně zprostředkovat osobám ohroženým domácím násilím a jejich blízkým informace o existenci místa pomoci. Jsme tu pro lidi – ženy i muže, pro něž přestává být domov místem rodinného zázemí, bezpečí i jistoty,“ uvedla autorka kampaně Jana Volná.

 Na potřebu kampaně, resp. na potřebu šíření informace o činnosti Intervenčního centra upozornily nepřímo samy oběti domácího násilí. „Závěrem loňského roku se pracovníci centra často setkávali s případy, kdy policisté sice útočníka nevykázali, ale požádali pracovníky centra, aby osobu ohroženou kontaktovali. Většina oslovených akceptovala nabídku služby. Při osobní konzultaci osoba ohrožená sdělila, že o existenci centra dosud buď nevěděla, nebo o jeho činnosti měla zkreslené představy,“ popsala skutečnosti vedoucí k návrhu kampaně Jana Volná.

V Česku už naštěstí domácí násilí není tabu a stalo se veřejnou věcí. A není tedy důvod, aby více lidí, na kterých je pácháno, nenacházelo prostřednictvím intervenčních center, policie a soudů bezpečí a ochranu. Na tuto skutečnost bude od začátku května do konce července na Vysočině resp. v každém jednom městě nebo obci, upozorňovat minimálně nejen plakát, celokrajsky pak i spot vysílaný regionálními rozhlasovými a rádiovými stanicemi, kterému propůjčili svůj hlas populární herci Vanda Hybnerová a Saša Rašilov. „Ve svém okolí jsem se s násilím na partnerech nesetkal. Možná je to důkaz o nutnosti o této záležitosti mluvit a vědět, kdo případně těmto lidem pomůže,“ uvedl dnes na tiskové konferenci Saša Rašilov. „O jedno číslo více v notýsku může mít své pozitivum. Nikdy nevíte, komu pomůžete, když mu bude nejhůře,“ upozornila Vanda Hybnerová.

Většina partnerů kampaně se stejně jako manželé Rašilovi vzdala honorářů nebo nabídla velice výhodné podmínky spolupráce. Svůj podíl na originalitě avíza poskytované pomoci má v rámci tohoto nízkonákladového projektu i Markéta Pospíšilová, studentka jihlavské grafické školy, jejíž pojetí sdělení a nabídka pomoci tým pracovníků intervenčního centra nejvíce zaujala. „Námět letáku, který pracuje s tématem pomačkaného papíru upravovaného rukama, nám přišel jako zajímavá a velice originální alegorie nabídky pomoci,“ upřesnila Olga Hinková, ředitelka Psychocentra Kraje Vysočina.

 Vykázání v Kraji Vysočina za 2007 – 2011 (počty případů)

2007 2008 2009 2010 2011
Vysočina 32 26 39 51 42

Zdroj: Pracoviště Intervenčního centra Psychocentra – manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina

Příklad z praxe: Pelhřimovští policisté zadokumentovali v únoru letošního roku případ domácího násilí. Čtyřiadvacetiletý mladík, který byl v podnapilém stavu, se začal hádat se svojí matkou. Tato hádka, která probíhala v rodinném domě na Pelhřimovsku, přerostla ve fyzické napadání matky. Syn jí nakonec začal vyhrožovat, že ji zabije. Toto jednání u matky vzbudilo obavu o život a po vyhledání lékařského ošetření vše oznámila na policii. Napadení synem matka již zažila vícekrát, ale nikdy nic neohlásila. Policisté na základě zjištěných skutečností muže vykázali ze společného obydlí.(Zdroj: Krajské ředitelství PČR Kraje Vysočina)

 Poděkování za pomoc s realizací kampaně: Rádio Jihlava, Hitrádio Vysočina, Rádio Region, ICOM a. s., dopravní firma ZDAR, reklamní společnost SNIP and CO, Fa Yashica a další. Tvářemi kampaně se stali Vanda Hybnerová a Saša Rašilov.

Intervenční centrum v Jihlavě se stalo od 1. ledna 2007 součástí Psychocentra – manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, p. o. se sídlem Pod Příkopem 4, Jihlava.

Služba intervenčního centra je realizována ambulantní i terénní formou osobám ohroženým domácím násilím osobám starším 16ti let.

Služby Intervenčního centra Vysočiny jsou od roku 2010 financovány v plné výši z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Více informací Jana Volná, vedoucí pracoviště Intervenčního centra Vysočina, tel.: 567 215 532, 734 350 043

 

2/ Konference Zažíváte násilí ve vztahu? Nasloucháme Vám…

Asociace pracovníků intervenčních center ČR

pořádá dne 20. listopadu 2012

konferenci  u příležitosti pěti let poskytování služby „intervenční centra“

s názvem

 Zažíváte násilí ve vztahu?Nasloucháme vám…

Intervenční centra v systému pomoci obětem domácího násilí – podpora mezioborové spolupráce

 Konference se koná pod záštitou hlavního města Prahy v budově Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám.  V průběhu konference vystoupí řada významných hostů a proběhnou odborné workshopy s tématy: transgenerační přenos – práce s traumatem, interdisciplinární spolupráce: kompetence – limity,  limity sociální práce v případech domácího násilí, závislost partnera a řešení násilí, vliv násilí na vztah dítěte k rodiči, sociálně – právní aspekty řešení DN apod…

Pozvánky s přihláškou budou distribuovány v měsíci září.

Těšíme se na Vaši případnou účast. Jménem členů Asociace Martina Vojtíšková, předsedkyně

 

3/ Intervenční centrum Zlínského kraje – projekt Nepřehlížejme domácí násilí

V roce 2011 se Intervenční centrum Zlínského kraje významnou měrou podílelo na projektu Nepřehlížejme domácí násilí, který realizoval Zlínský kraj s podporou státních prostředků Ministerstva vnitra ČR z Krajského programu prevence kriminality 2011.

Projekt si kladl za cíl informovat širokou – odbornou i laickou – veřejnost o problematice domácího násilí prostřednictvím konferencí, seminářů, mediální a letákové kampaně.
Úkolem projektu bylo zvýšení povědomí široké veřejnosti o problematice domácího násilí, o možnostech a způsobech pomoci a podpory obětem domácího násilí a zároveň tyto oběti prostřednictvím aktivit krajského projektu motivovat k aktivní spolupráci řešit vzniklý osobní problém cestou spolupráce s kompetentními institucemi, přičemž současně nebyla opominuta důležitost práce s násilnými osobami v rámci zejména probace a mediace.

Na realizaci projektu se podíleli partneři:

 • Intervenční centrum Zlínského kraje, součást Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín, příspěvková organizace
 • Policie ČR – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
 • Probační a mediační služba ČR, středisko Zlín

 

 

4/ Porada vedoucích intervenčních center ČR

Ve dnech 27. – 28. 2. 2012 se uskutečnila porada vedoucích intervenčních center České republiky v Praze. Kromě informací z jednotlivých intervenčních center a sdílení dobré praxe se také konaly 2 odborné semináře. Mgr. Jana Kosařová, vedoucí Senior telefon ŽIVOTa 90, přednášela na téma „Specifika krizové pomoci v oblasti domácího násilí u seniorů“ a Mgr. Josef Hrubý nás seznámil s „Problematikou pachatelů domácího násilí, kteří jsou blízcí věku mladistvého“. 28. 2. 2012 se porady účastnili vedoucí intervenčních center, která jsou členy Asociace pracovníků intervenčních center. Společně byly vyhodnoceny dosavadní aktivity a byl řešen plán činnosti APIC na další období.