Dejme (že)nám šanci

 logo nadace OSF

„Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“

Sumarizace

Aktivita č. 1. Realizace vnitrostátních výzkumů, mezinárodního průzkumu a analýzy stavu v ČR

Cíl aktivity:

Získání a publikace podkladů pro prosazení profesní specializace (celostátní výzkum mapující situaci v ČR, mezinárodní průzkum mapující existenci modelů specializace v zahraniční, analýza dosavadní situace v ČR)

Průběh realizace aktivity:

Výzkum se skládal ze 3 částí rozdělených dle cílové skupiny:

 1. Výzkum veřejného mínění: postoje k fenoménu domácího násilí

Zkoumali jsme, jak veřejnost domácí násilí vnímá a jaké jsou postoje respondentů. Proběhlo finální zpracování textového výstupu – analýzy 1.435 dotazníků a uzavření průběžné výzkumné zprávy.

 1. Výzkum mezi experty: vnímání domácího násilí v expertní rovině

Zde jsme se zaměřili na to, jak téma domácího násilí vnímají odborníci, kteří se tomuto tématu věnují. Jedná se o pracovníky intervenčních center, dále pracovníky PČR, státní zástupce, OSPOD a další. V monitorovaném období jsme vyhodnocovali rozhovory (celkem máme 120) získané prostřednictvím metody tzv. ohniskových skupin a rovněž prostřednictvím individuálních rozhovorů. Probíhala kvalitativní analýza dat a vznikal textový podklad.

III. Výzkum mezi klienty intervenčních center: vnímání domácího násilí v rovině ohrožených osob.

Tato část výzkumu se zaměřila na kvalitativní rozhovory s ohroženými osobami a to, jak téma domácího násilí vnímají jeho přímé „oběti“, jak mu rozumí ohrožené osoby. S ohledem na rozsah výpovědí „obětí“ bylo analytické zpracovávání časově náročné, vycházelo z analýzy přepisů 64 rozhovorů, přičemž se jednalo o participanty především z okruhu intervenčních center. Vznikal textový podklad.

Do časopisu „Sociální práce“ do chystaného monotematického čísla pro rok 2016 o domácím násilí byly zaslány dva texty, momentálně jsou v recenzním řízení.

Výstupy aktivity:

http://www.domaci-nasili.cz/wp-content/uploads/Dom%C3%A1c%C3%AD-n%C3%A1sil%C3%AD-z-perspektivy-aplikovan%C3%A9ho-v%C3%BDzkumu.-SocioFactor-2016..pdf

http://www.domaci-nasili.cz/wp-content/uploads/Sumarizace-v%C3%BDsledk%C5%AF-mezin%C3%A1rodn%C3%ADho-pr%C5%AFzkumu-tabulka.pdf

http://www.domaci-nasili.cz/?page_id=159

 

Aktivita č. 2. Implementace profesní specializace na domácí násilí

Cíl aktivity:

Předložení analýzy a návrhů na zavedení profesní specializace vedoucím představitelům klíčových institucí, projednání myšlenky profesní specializace v rámci kulatých stolů.

Průběh realizace aktivity:

Myšlenku zavedení specializace na řešení domácího násilí coby nástroje k systémovému zlepšení kvality práce klíčových profesí jsme diskutovali v rámci kulatých stolů se zástupci dotčených profesí konaných v těchto termínech

 • 4. 2015
 • 4. 2015
 • 6. 2015
 • 6. 2015

Dále byla myšlenka projednána v rámci schůzek:

 • s vedením Odboru bezpečnostní politiky MV (13. 5. 2016),
 • vedením Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (28. 6. 2016),
 • s krajskými metodiky policie (9. 2. 2016 a 21. – 22. 6. 2016)

Při těchto příležitostech byla prezentována myšlenka specializace na problematiku domácího násilí coby ústřední idea projektu. S účastníky jsme diskutovali o možnosti zavedení specializace, úskalích tohoto kroku a optimálních modelech tohoto kroku v praxi. Hledali jsme též podpůrná opatření, která by dále napomohla ke zvýšení kvality práce při identifikaci a řešení domácího násilí u jednotlivých profesí.

Výstupy aktivity:

 • Od 1. 2. 2016 byla Pokynem obecné povahy nejvyššího státního zástupce ze dne 15. ledna 2016, kterým se mění pokyn obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 4/2009, Vzorový organizační řád, zavedena v rámci celé struktury státního zastupitelství specializace na problematiku domácího násilí.
 • V rámci porady krajských metodiků policie 22. 6. 2016 byl přislíben vznik interního předpisu policejního prezidenta, kterým by byla řešena otázka specializace v rámci Policie ČR.
 • Ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR byl přijat podnět na zavedení specializace pozitivně a byla nabídnuta součinnost při proškolování pracovníků OSPOD, věc bude předmětem dalších jednání.
 • Ze strany soudů však byla myšlenka implementace specializace přijata spíše rezervovaně. Některé krajské soudy (např. v Praze, Brně, Ostravě) přistoupily k zavedení specializovaných odvolacích senátů na civilním úseku pro rozhodování ve věcech ochrany před domácím násilím.

 

 1. Příprava a realizace vzdělávání specialistů

Cíl aktivity:

Vytvoření vzdělávacích materiálů pro pracovníky zabývající se případy domácího násilí, vzdělávání těchto pracovníků.

Průběh realizace aktivity:

Ve spolupráci s experty z řad pracovníků cílových skupin, pro které je e-learning vyvíjen, jsme zpracovali jednak podklady pro základní modul (společný pro všechny cílové skupiny), jednak pro profesní moduly stanovených cílových skupin, jejichž spolupráce je předpokládána zákonem na ochranu před domácím násilím, tedy:

 • Policie ČR
 • Intervenční centra
 • Orgány sociálně-právní ochrany dětí
 • Státní zastupitelství
 • Civilní a trestní soudy

Realizační tým zpracoval ve spolupráci s experty též podklady pro natáčení modelových situací a shromáždil další podklady (pomůcky, legislativa, stanoviska atd.), které mají profesionálům usnadnit jejich práci.

Na základě veřejné zakázky byla technická stránka realizace e-learningu zajištěna subdodavatelsky firmou MPresent (v roce 2016 došlo ke změně názvu na FlexiSystems).

V rámci uskutečněných školení byli uživatelé seznámeni s obsahem e-learningu a informováni o způsobu získání uživatelského konta.

Veškeré podklady byly bezplatně předány k využití též pro účely nasazení v rámci intranetu Policie ČR za účelem snadnějšího přístupu uživatelů z řad příslušníků Policie ČR.

Dne 23. 3. 2016 jsme se sešli též s vedením Justiční akademie s cílem dojednat postup k zajištění využití pracovníky v justici.

Na základě značného zájmu o využití e-learningu plánujeme jeho další rozšiřování o nové moduly pro cílové skupiny (aktuálně v jednání možnost rozšíření pro zdravotníky a strážníky obecní policie).

Výstupy aktivity:

E-learning je spuštěn a zpřístupněn uživatelům z řad výše uvedených profesí na webu http://elearning.domaci-nasili.cz.

V rámci vzdělávání specialistů bylo celkem proškoleno:

 • 99 policistů,
 • 28 pracovníků IC,
 • 82 pracovníků OSPOD,
 • 21 státních zástupců,
 • 17 soudců.

V rámci projektu jsme proškolili též pracovníky organizací zabývajících se pomocí osobám ze sociálně vyloučených lokalit. Proškoleno bylo celkem 62 osob.

 

 1. Příprava, tisk a distribuce odborné publikace

Cíl aktivity:

Zpracování odborné publikace s kazuistikami a příklady dobré praxe využitelné pro odbornou veřejnost

Průběh realizace aktivity:

V průběhu roku 2015 jsme oslovili autory z řad expertů s žádostí o spolupráci na přípravě publikace. Ti na základě dohodnutého zadání zpracovali své příspěvky dle stanovené struktury publikace. Následně prošly texty jazykovou a odbornou korekturou, doplnili jsme kazuistiky a využili grafiku z naší kampaně. Součástí publikace se staly též základní údaje z realizovaného výzkumu.

Výstupy aktivity: 

Distribuováno bylo 500 výtisků publikace. Jedná se o neotřelé dílo vycházející z aktuálních poznatků praxe. Snahou autorů bylo neopakovat známá a mnohokrát již opakovaná fakta, nýbrž poskytnout čtenáři nové informace a pohled na současné výzvy spojené s tématem domácího násilí. Publikace reflektuje poznatky řady odborníků pokrývajících nejen činnost intervenčních center, ale též spolupracujících profesí a akademické sféry.

 1. masivní PR kampaň oslovující laickou i odbornou veřejnost

Cíl aktivity:

Podpora řešení domácího násilí prostřednictvím PR kampaně oslovující širokou i odbornou veřejnost

Průběh realizace aktivity:

V průběhu projektu jsme kladli důraz nejen na práci s odbornou veřejností, ale též na bourání mýtů spojených s tématem domácího násilí. Pro tento účel jsme spojili síly s agenturou Guideline, která spolu s námi připravila kampaň „Mlčení bolí“. Ta výrazně převýšila z hlediska svého rozsahu i dopadu naše původní očekávání. Ostatně posuďte sami: https://www.youtube.com/watch?v=SD3GQ0RJPFM

K úspěchu výrazně přispěl fakt, že ke kampani se připojila celá řada VIP osobností, které podpořily téma formou natočených spotů využívaných k propagaci. Jejich fotografie i spoty si můžete prohlédnout a stáhnout na webové stránce věnované kampani.

Výstupy aktivity:

Kampaň byla šířena prostřednictvím masmédií (TV, rozhlas, tisk), ale též moderních komunikačních technologií – vznikla webová stránka kampaně www.mlceniboli.cz a stejnojmenný Facebookový profil, který má v současné době přes 5.000 fanoušků.

 

Aktivity intervenčních center při realizace projektu „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím profesní specializace“

 

Aktivita č. 1. Realizace vnitrostátních výzkumů, mezinárodního průzkumu a analýzy stavu v ČR

Cíl aktivity:

Získání a publikace podkladů pro prosazení profesní specializace (celostátní výzkum mapující situaci v ČR, mezinárodní průzkum mapující existenci modelů specializace v zahraniční, analýza dosavadní situace v ČR)

IC Respondeo

Spolupráce na výzkumu mezi klienty IC (4 klienti)

IC Zlín

V IC Zlínského kraje proběhl skupinový rozhovor výše uvedeného výzkumu za účelem provádění sběru dat, kterého se zúčastnili odborníci z řad Policie ČR (SKPV i vnější služba), OSPOD, Městské policie Zlín, PMS, přestupkového oddělení městského úřadu, azylových zařízení, poradenského zařízení a intervenčního centra.

IC Zlínského kraje zkontaktovalo několik svých bývalých klientů z řad nízkoprahových kontaktů i vykázání a s jejich souhlasem předalo kontaktní údaje Sociofaktoru za účelem provedení výzkumu v oblasti vnímání domácího násilí v rovině ohrožených osob.

IC Olomouc

Intervenční centrum Olomouc vyhledávalo a oslovovalo respondenty k účasti na výzkumu a zajistilo písemné souhlasy respondentů. Jednalo se o případy s vykázáním, nízkoprahové případy, ženy i muže ohrožené domácím násilím a typické a netypické případy domácího násilí.

Intervenční centrum Olomouc se spoluúčastnilo vnitrostátního výzkumu a prezentovalo jej dne 27.10.2015 na mezioborovém setkání subjektů podílejících se na řešení domácího násilí v Olomouckém kraji.

Na sklonku roku 2016 Intervenční centrum Olomouc obdrželo publikaci, která shrnuje vybrané výsledky výzkumu „Domácí násilí z perspektivy aplikovaného výzkumu“, a distribuuje ji spolupracujícím subjektům

IC České Budějovice

Intervenční centrum, Diecézní charita České Budějovice, zprostředkovalo pro výzkum účast svých tří bývalých klientek. Tyto se výzkumu účastnily.

Dále se pracovníci IC Č. Budějovice spolu s kolegy interdisciplinárního týmu v Českých Budějovicích (Policie ČR, OSPOD, Okresní soud v Č. Budějovicích, Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji) účastnily výzkumu v rámci šetření mezi experty.

IC Praha

Intervenční centrum Praha se na aktivitě podílelo jednak aktivní účasti na ohniskových skupinách odborníků. K výzkumu mezi klientkami a klienty Intervenční centrum Praha získalo několik žen, které se do výzkumu zapojilo.

IC Liberec

Výzkum mezi experty a klienty, účast zástupce SocioFaktoru na IDT v Liberci

IC Brno

Intervenční centrum Brno spolupracovalo od začátku projektové aktivity s výzkumníky na nastavení dotazníků kvalitativního i kvantitativního šetření. Zprostředkovali jsme rozhovory s našimi bývalými klienty a zorganizovali jsme v focus group, které se účastnili odborníci zabývající se problematikou domácího násilí v Brně a Jihomoravském kraji. Při zpracování výstupů výzkumu jsme zorganizovali setkání výzkumníků s odborníky intervenčních center a podíleli jsme se na komentování zpracovávaných výstupů.

IC Sokolov

Za IC Sokolov poskytly rozhovor 3 klientky – osoby ohrožené DN.

IC Havířov

IC Havířov se zapojilo do této projektové aktivity zprostředkováním rozhovorů s klientkami, které již mají smlouvu s IC ukončenou a tedy své případy v rámci možností uzavřené. V rámci výzkumu poskytlo kontakty na spolupracující odborníky, kteří se tohoto výzkumu následně osobně zúčastnili. Dále se spolupodílelo na komentování prvních výstupů Sociofaktoru.

IC Hradec Králové

IC Královéhradeckého kraje: realizace „ohniskové skupiny“ za účasti výzkumnice ze Sociofaktoru; dodání 3 klientek k výzkumu mezi kl. IC

IC Pardubice

Ohnisková skupina (P ČR, SKPV,oSPOD,nezisk) +  4x  rozhovory s oběťmi DN

IC Ústí nad Labem

Intervenční centrum, Ústecký kraj, zřizovatel Spirála, Ústecký kraj, z.s.

 1. Výzkum mezi experty: vnímání domácího násilí v expertní rovině

Zorganizovali jsme setkání interdisciplinárního týmu zástupců subjektů podílejících se na řešení DN v regionu Chomutově. Zúčastnili se ho zástupci OSPOD, IC, PČR, metodik PČR, vedoucí obvodních oddělení PČR, justice, terénní služby magistrátu města Chomutov apod… Podporovali jsme diskusi – sdíleli dobrou i špatnou praxi, hovořili o vnímání problematiky DN, o aplikaci Zákonů na ochranu DN, „bílých“ místech řešení DN…

III. Výzkum mezi klienty intervenčních center: vnímání domácího násilí v rovině ohrožených osob.

Pro potřeby výzkumu jsme namotivovali 4 klienty – uživatele služby IC, sjednali schůzku výzkumníků a klienty. Vzhledem k tomu, že převážně šlo o klienty, kteří spolupráci s IC již ukončili, nabídli jsme jim po rozhovoru možnost mluvit o tom, jak výzkum probíhal, možnost ošetřit jejich emoce spojené s dotazy výzkumníků . Spolupráce s výzkumníky však ze strany bývalých uživatelů služby nebyla hodnocena negativně.

 IC Ostrava

IC Ostrava zprostředkovalo pro potřeby výzkumu kontakty na osoby ohrožené (klientky IC Ostrava), na zástupce  spolupracujících institucí (Policie ČR, OSPOD apod.), kteří se stali  respodenty  výzkumu. Vedoucí IC Ostrava se jako členka realizačního týmu projektu podílela na komunikaci s výzkumnou agenturou, na diskuzích nad výstupy výzkumu.

IC Kladno

IC Kladno se podílelo na této aktivitě vytipováním vhodných respondentů pro potřeby výzkumu a to jak z řad spolupracujících institucí ( Policie České republiky, orgán sociálně právní ochrany dětí aj.) tak z řad klientů, osob ohrožených domácím násilím. IC Kladno také poskytlo své prostory pro realizaci kvalitativních rozhovorů pro výzkum.

IC Plzeň

Ve sledovaném období jsme podíleli na vytipování klientů a odborných pracovníků jako respondenty ve výzkumu. Nadále se pracovník IC DCHP účastnil jednání a porad konaných v rámci projektu, kde jsme spolupracovali s ostatními partnery projektu.

V sledovaném období jsme se podíleli na realizaci výzkumu – probíhala focus group a rozhovory s klienty a odborníky. Zástupce IC DCHP se účastnil jednání a porad konaných v rámci projektu, kde jsme spolupracovali s ostatními partnery projektu.

Ve sledovaném období se zástupce IC DCHP se účastnil jednání a porad konaných v rámci projektu, kde jsme spolupracovali s ostatními partnery projektu.

 

Aktivita č. 2. Implementace profesní specializace na domácí násilí

Cíl aktivity:

Předložení analýzy a návrhů na zavedení profesní specializace vedoucím představitelům klíčových institucí, projednání myšlenky profesní specializace v rámci kulatých stolů.

IC Olomouc

Dne 11.6.2015 se Intervenční centrum Olomouc účastnilo kulatého stolu v Brně, kde proběhla diskuze nad modely možného organizačního řešení specializace na problematiku domácího násilí v ČR.

IC Brno

Od počátku projektové aktivity jsme za IC Brno aktivně podporovali myšlenku specializace. Domlouvali jsme spolupráci s projektovými partnery, kteří již v Brně myšlenku specializace realizují a přinášejí podněty ostatním krajům.  Aktivně jsme v Brně dojednávali podobu specializace na Nejvyšším státním zastupitelství, se soudci a spolupracovali jsme se specializovanou policejní skupinou, která řeší primárně domácí násilí. Pomáhali jsme s organizací a realizací kulatého stolu, který proběhl v Brně.

IC Sokolov

Metodik Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje se zúčastnil jednání kulatého stolu

IC Havířov

Pracovnice IC napomáhala s organizací a následnou realizací Kulatého stolu v Brně i Praze a aktivně se účastnila osobních setkání s prezentací myšlenky specializace na Ministerstvu spravedlnosti apod.

IC Ústí nad Labem

Intervenční centrum, Ústecký kraj, zřizovatel Spirála, Ústecký kraj, z. s.

Zástupce (Mgr. Martina Vojtíšková) se účastnila řady jednání na MPSV, se zástupci Policejního prezidia ČR, kde představovala projekt, motivovala zástupce k připojení se myšlenky projektu. Organozovala a moderovala kulytý stůl, připravovala setkání kulatého stolu – metodici PČR a vedoucí intervenčních center.

IC Ostrava

Vedoucí IC Ostrava se podílela na přípravách kulatých stolů se zástupci spolupracujících organizací, těchto se aktivně účastnila. V rámci místní působnosti IC Ostrava prezentovalo myšlenku implementace specializace v řadách odborné veřejnosti při pracovních setkáních (např. interdisciplinární tým).

IC Kladno

Zástupce IC Kladno se zúčastnil jednání kulatého stolu v Praze, kde hájil multidisciplinární pojetí problematiky domácího násilí stejně tak potřebu specializace na jednotlivých institucích, které s případy domácího násilí přicházejí do kontaktu.

 1. Příprava a realizace vzdělávání specialistů

Cíl aktivity:

Vytvoření vzdělávacích materiálů pro pracovníky zabývající se případy domácího násilí, vzdělávání těchto pracovníků.

IC Olomouc

Dne 14.10.2016 Intervenční centrum Olomouc oslovilo všechny orgány sociálně-právní ochrany dětí na území Olomouckého kraje a nabídlo jim účast na seminářích k e-learningu pro pracovníky zabývající se případy domácího násilí a ke specializaci na problematiku domácího násilí v řadách OSPOD.

IC České Budějovice

Intervenční centrum Č. Budějovice v rámci realizace projektu dodávalo podklady pro tvorbu e-learningu (metodik, kazuistiky).

IC Vysočina

31.10.2016 proběhlo školení v e learningu, které zorganizovalo IC Vysočina, vedoucí ICdodala do textu text o bezdomovectví a závislostech, její vystoupení je začleněno v části o seniorské problematice.

IC Praha

Intervenční centrum Praha přispělo k vývoji e-learningové aplikace prostřednictvím odborných podkladů, které se ve větší či menší míře staly součástí jednotlivých modulů.

IC Brno

IC Brno organizovalo a zajistilo vzdělávání sociálních pracovníků intervenčních center v kurzu, který má akreditovaný. Vytvářeli jsme část podkladů pro e-learning, připravovali jsem scénáře modelových situací,  natáčeli jsme videa s vyjádřením odborníků a videa modelových situací. Po dokončení e-learningu jsme se podíleli na proškolení v jeho užívání pracovníky OSPOD.

IC Havířov

IC Havířov se spolupodílelo na vytváření podkladů pro e-learning aplikaci, zajistilo proškolení v užívání této aplikace pracovníky OSPOD, lektorsky zajistilo vzdělávání pracovníků intervenčních center v rámci akreditovaného kurzu.

IC Hradec Králové

IC Královéhradeckého kraje – poskytnutí prezentací k tématu domácího násilí (do obecného modulu)

IC Ústí nad Labem

Intervenční centrum, Ústecký kraj, zřizovatel Spirála, Ústecký kraj, z. s.

Vedoucí IC, Mgr. Martina Vojtíšková, byla jedním ze školitelů specialistů. IC , Ústecký kraj se podílelo na příparavě podkladů pro e-learningovou aplikaci – kap. Specifické skupiny ohrožené DN.

IC Ostrava

Vedoucí IC Ostrava koordinovala v rámci projektu danou aktivitu, intenzivně se podílela na tvorbě vzdělávacích materiálů pro e-learningovou aplikaci, komunikovala se spolupracujícími  experty, se zástupci agentury, která vzdělávací aplikaci připravovala. Byla také jedním ze školitelů specialistů na problematiku domácího násilí.

 

 1. Příprava, tisk a distribuce odborné publikace

Cíl aktivity:

Zpracování odborné publikace s kazuistikami a příklady dobré praxe využitelné pro odbornou veřejnost

IC Respondeo

Mgr. Alena Líbalová (vedoucí IC Respondeo) garant kapitoly knihy Mlčení bolí

IC Zlín

Zlínského kraje zpracovalo kazuistiky týkající se domácího násilí, vč. odborných komentářů, na následující témata:

Úskalí pomoci pracovníků IC

– Specifika práce s cizinci jako osobami ohroženými DmN

– Výjezd za klientem – standardní a nestandardní situace v terénu

Osoba ohrožená a její návrat do života bez násilí

Rodinná anamnéza klientky v souvislosti s DmN

IC Olomouc

Intervenční centrum Olomouc se od podzimu 2016 podílí na distribuci odborné publikace „Mlčení bolí“ mezi zainteresovanými subjekty.

IC České Budějovice

Pracovníci IC Č. Budějovice se aktivně podíleli na psaní publikace Mlčení bolí. Přispěli zejména zkušenostmi z poskytování skupinové psychoterapie v IC, dále textem o terénní práci a několika kazuistikami.

IC Vysočina

IC Vysočina má spoluúčast v části Kdo se trochu vymyká (o závislostech a bezdomovectví).

IC Praha

Intervenční centrum Praha pro publikaci připravilo několik odborných kazuistik, které ilustrují přímou práci s klientkami a klienty ohroženými domácím násilím. Psychologové Intervenčního centra se podíleli na kapitole věnujícíc se práci s násilnou osobou.

IC Liberec

IC LIBEREC – podíl dvou pracovníků IC Liberec na podkladech pro jednu kapitolu ,  včetně kazuistik

IC Brno

V IC Brno jsme psali kapitolu zaměřenou na téma práce s celou rodinou zasaženou domácím násilím, podíleli jsme se i dalšími kratšími texty, které byly v publikaci použity. Po jejím dokončení ji distribuujeme mezi odbornou veřejnost. O vzniku knihy informujeme naše fanoušky na facebooku Spondea.

IC Sokolov

distribuce publikace mezi odbornou veřejnost v rámci kraje.

IC Havířov

IC Havířov zaslalo realizačnímu teamu kazuistiky vztahující se k problematice domácího násilí, publikaci doplnilo i autorsky. Po dokončení knihy distribuuje knihu mezi odbornou veřejnost.

IC Hradec Králové

Intervenční centrum Královéhradeckého kraje – Mgr. Lenka Hodková, Mgr. Kateřina Forejtková, Mgr. Miloslava Kociánová – kapitoly do publikace

IC Pardubice

Příspěvky do knihy

IC Ústí nad Labem

Intervenční centrum, Ústecký kraj, zřizovatel Spirála, Ústecký kraj, z. s.

Pracovníci IC se aktivně podíleli na přípravě podkladů publikace – kazuistiky, a jiné – zvl. kapitoly dokumentující služby IC a zkušenosti tohoto pracoviště při poskytování pomoci klientům.

Mgr. Martina Vojtíšková – editace knihy, koordinace této aktivity od června 2016

Bc. L. Kratochvílová, Bc. Václav Kabátník – autoři článků

 IC Ostrava

Pracovnice IC  Ostrava se aktivně podílely na tvorbě publikace, při psaní kazuistik, příspěvků.

 IC Kladno

IC Kladno  aktivně distribuovalo publikaci do řad odborné veřejnosti v rámci setkání interdisciplinárních týmů i mezi ostatní spolupracující instituce.

 1. masivní PR kampaň oslovující laickou i odbornou veřejnost

Cíl aktivity:

Podpora řešení domácího násilí prostřednictvím PR kampaně oslovující širokou i odbornou veřejnost

IC Respondeo

Sdílení kampaně na stránkách www.respondeo.cz a facebooku.

IC Olomouc

Intervenční centrum Olomouc spolupracovalo na informační kampani k tématu domácí násilí tím, že distribuovalo letáky, vydané s podporou projektu, potencionálním zájemcům službu intervenční centra a spolupracujícím institucím. Dále spolupracovalo na PR kampani tím, že informovalo veřejnost na webových stránkách Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace a ve výroční zprávě organizace za rok 2015 zveřejněné v březnu 2016.

Dne 20.10.2016 Intervenční centrum Olomouc pořádalo ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje setkání odborné veřejnosti v rámci interdisciplinární spolupráce k problematice domácího násilí. V rámci setkání byl promítán film České televize „Z lásky nenávist“. Projekci filmu uvedl jeho režisér, pan Romuald Štěpán Rob. Setkání se účastnilo přes sto zástupců subjektů participujících na řešení problematiky domácího násilí na území Olomouckého kraje

IC České Budějovice

Na webové stránce IC Č. Budějovice je umístěn odkaz na web kampaně mlčení bolí. Vedoucí IC se zúčastnila rozhovoru pro místní televizi. Na nástěnce u vchodu do IC byly vyvěšeny plakátky známých osobností, které kampaň podpořily a příchozí do IC se tak s kampaní seznámili.

IC Praha

Intervenční centrum Praha se do aktivity zapojilo výstupy v TV, ve kterých se propagovalo téma domácího násilí a projektové aktivity. Kampaň byla rovněž zmiňována a propagována na všech akcích Intervenčního centra.

IC Liberec

Zapojení v základní formě – propagace projektu na akcích IC Liberec (semináře, IDT, KÚ atp)

IC Brno

V IC Brno sdílíme kampaň na webu a facebooku.  Podíleli jsme se propojení kampaně s produkcí České televize tím, že jsme uspořádali promítání filmu Z lásky nenávist spojené s besedou s autory filmu ve velkém sále kina Scala.

IC Sokolov

Vedení organizace Pomoc v nouzi, o.p.s (zřizovatel IC) se připojilo k Facebookové kampani Mlčení bolí sdílením  fota s přelepenými ústy.

IC Havířov

Pracovnice IC Havířov koordinovalo komunikaci PR agentury s partnery, propaguje projekt na svých stránkách, informovalo veřejnost o projektu a jeho cílech v rámci promítání filmu České televize Z lásky nenávist. Promítání filmu proběhlo na VOŠS v Ostravě a jeho součástí byla i beseda s odborníky „specialisty“ z řad IC a PČR.

IC Hradec Králové

IC Královéhradeckého kraje – sdílení na našem fcb profilu, prezentace materiálů na 5 schůzkách interdisciplinárních týmů

IC Pardubice

Rozhovor v ČRO Pardubice – info o kampani

IC Ústí nad Labem

Intervenční centrum, Ústecký kraj, zřizovatel Spirála, Ústecký kraj, z. s.

Vedoucí IC ÚL – koordinace této aktivity, medializace tématu v tisku, rozhlasu, televizi, předkládání navazujících či souběhových projektů – projekt s ČT a pod… Přípraava tiskových zpráv, redigace textů – výstupů. Na webových stránkách Spirály  informace o projektu. Administrace webu APIC – koordinuje IC ÚL.

IC Ostrava

Sdílení kampaně na webových stránkách Bílého kruhu bezpečí, z.s., aktivní účast na projektu s Českou televizí – příprava besedy s odborníky na problematiku domácího násilí a promítání filmu Z lásky nenávist.

 IC Kladno

IC Kladno se do této aktivity zapojilo masivní podporou kampaně na svých webových stránkách i facebookovém profilu centra. Dále byla kampaň opakovaně zmiňována na odborných setkáních, kterých se IC Kladno účastnilo. Logo kampaně bylo potom použito na všech prezentacích IC Kladno, kterými byly doprovázeny přednášky pracovníků pro školská zařízení a spolupracující instituce.

Úvod:

Asociace pracovníků intervenčních center ČR (dále jen APIC) dlouhodobě usiluje o zlepšení situace v oblasti domácího násilí, a to v úzké spolupráci s řadou dalších institucí ČR.
Od ledna 2015 realizuje APIC projekt s názvem „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“ podpořený Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.
Projekt usiluje o významnou změnu praxe v oblasti domácího násilí ze strany angažovaných profesionálů institucí (zejména policejní orgány, státní zastupitelství a soudy, orgány sociálně-právní ochrany dětí, sociální pracovníci atd.) vytvořením platformy pro odbornou diskusi a následně specializaci klíčových profesí zainteresovaných na řešení problematiky domácího násilí. Pro osoby ohrožené domácím násilím a jejich motivaci k řešení nedobré, mnohdy život ohrožující situace je důležitý kontakt, podpora, pomoc s kompetentním pracovníkem – tedy odborníkem schopným vnímat specifika domácího násilí, násilí, které se odehrává za zavřenými dveřmi, tedy stranou společenské kontroly. „Specialista“ – termín skloňovaný v tomto projektu – je pracovník, který zná a využívá stávající legislativu a osobám ohroženým domácím násilím nabízí komplexní, odbornou, včasnou pomoc. Zvýšení odbornosti ve jmenované problematice lze zajistit vymezením osob zodpovědných za danou agendu, jejich pravidelným vzděláváním, podpořeným vhodnými metodickými materiály, zpracováním odborných publikací s kasuistikami a dobrou praxí při řešení případů domácího násilí.

Partnery projektu jsou nejen regionální poskytovatelé služby intervenční centra, ale také významné a důležité instituce jako Ministerstvo vnitra, Krajský soud v Brně, Nejvyšší státní zastupitelství v Brně, Městské ředitelství Policie ČR v Brně či Krajské policejní ředitelství Jihomoravského kraje. Dalšími partnery jsou romská organizace Romano Jasnica či Sociofaktor, s.r.o., který bude provádět jednu z prvních aktivit projektu, celostátní výzkum. Jeho zpracování umožní získat vhled do zkušeností osob ohrožených, jakož i odborné a laické veřejnosti při řešení domácího násilí. Vedle tuzemského průzkumu bude proveden také průzkum mezinárodní přinášející příklady „specializace“ využívaných v zahraničí.
Druhá aktivita se zaměřuje na implementaci profesní specializace na domácí násilí spolu s předložením návrhů vyplývajících z výsledků vnitrostátní výzkumu i mezinárodního průzkumu a analýzy. Možnosti profesní specializace a její implementace budou diskutovány s odborníky na dvou kulatých stolech a závěrečné konferenci.
Třetí aktivita projektu zahrnuje vzdělávání specialistů, vytvoření interaktivního vzdělávacího programu určeného odborníkům z řad policie, justice a orgánů péče o dítě. Vzdělávací program usnadní další edukaci pracovníků v tématu domácího násilí a zvýší jejich kompetence, odbornost i motivaci k efektivnějšímu řešení případů domácího násilí. Empirická šetření, literárně zpracované příběhy osob ohrožených domácím násilím doplněné komentářem pracovníků intervenčních center a dalších odborníků přispěje k mapování cest, kterými se má vydat kdokoli, kdo se s případy domácího násilí setká soukromě či jako pracovník OSPOD, policie, justice…
Další aktivita projektu směřuje do oblasti PR, kdy cíle projektu budou podporovány masivní kampaní a budou nabízet službu intervenční centra, jako specializovaná pracoviště pro pomoc osobám ohroženým domácím násilím.
Věříme, že projekt přinese zakotvení profesní specializace v dokumentech upravujících vnitřní organizaci kompetentních orgánů, systémovou změnu s celostátním dopadem ústící v podstatné zlepšení intervence dotčených institucí směrem k rodinám zasaženým domácím násilím a efektivnější řešení jednotlivých případů s využíváním možností současné legislativy zaměřené na ochranu před domácím násilím.

Mgr. Martina Vojtíšková
předsedkyně APIC

Základní fakta o projektu jsou uvedeny v přiloženém souboru, ke stažení zde.

Basic facts about the project are listed in the attached file to download here.

Projekt podpořila Nadace  Open Society Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

The Project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Let’s Give (Wo)men a Chance programme, financed from Norway Grants.

Srdečně Vás zveme na mezioborová setkání odborníků, která jsou uspořádána v rámci projektu Asociace pracovníků intervenčních center ČR, z. s. „Interdisciplinární spolupráce jako prostředek pomoci seniorům ohroženým domácím násilím“

Pozvánka

 

V rámci projektu byla zahájena informační kampaň Mlčení bolí

Dne 4. 6. 2015 byla uspořádána tisková konference na půdě Senátu ČR, kde byla představena kampaň Mlčení bolí. Více informací a ukázky kampaně naleznete na odkazech níže:

http://www.mlceniboli.cz/pro-media

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-vikend/215411010120606/obsah/405333-kampan-proti-domacimu-nasili

Tisková zpráva: O DOMÁCÍM NÁSILÍ NELZE MLČET

 

Kampaň projektu Mlčení bolí:

IC_mlceni_boli_logo_RGB_webProbíhá od června 2015 ve všech regionech České republiky. Hlavním cílem je rozbourat mýty a tabu kolem domácího a zviditelnit činnost intervenčních center ČR. Do kampaně se zapojila také řada známých osobností. Jiří Bartoška, Jan Kačer, Pavel Anděl, Roman Šebrle, David Suchařípa, Bára Basiková, Ilona Svobodová, Nela Boudová, Michaela Kuklová, Veronika Freimanová, Lenka Krobotová, Kateřina Kaira Hrachovcová, Jitka Schneiderová, Michaela Maurerová a další propůjčili kampani svou tvář. Stržením symbolické pásky z úst vybízejí veřejnost, aby se nebála o domácím násilí otevřeně mluvit.

Součástí kampaně Mlčení bolí je také rozsáhlá výzva na sociálních sítích. Mlčení bolí vybízí lidi na Facebooku, Twitteru, Instagramu a Youtube, aby vyjádřili svou podporu nasdílením vlastní fotografie s páskou přes pusu a hashtagem #mlceniboli.

Odkazy:

K projektu: http://www.domaci-nasili.cz/?page_id=373

K projektu: http://dejmezenamsanci.cz/

Kampaň mlčení bolí: http://www.mlceniboli.cz/

 

Informace k výzkumu:

K dispozici jsou první výsledky probíhajícího výzkumu: viz. odkaz: http://www.sociofactor.eu/wp-content/uploads/2015/10/Tiskov%C3%A1-zpr%C3%A1va-s-p%C5%99%C3%ADlohami_13.10.20151.pdf

Jedná se o prvotní informace o probíhajícím výzkumu, které byly zveřejněny v rámci tiskové konference v Senátu ze dne 13.10.2015. Celý výzkum bude následně zveřejněn v lednu 2016, jeho výsledky budete mít k dispozici.

 

Postřehy z tiskové konference byly zveřejněny v médiích:

http://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/371484-s-domacim-nasilim-ma-zkusenost-az-tretina-ceskych-zen.html

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/313725-vloni-se-prislo-na-4700-pripadu-domaciho-nasili-pomoci-ma-kampan-mlceni-boli/

http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/kampan-mlceni-boli-vyvraci-myty-o-domacim-nasili-vzdelavat-bude-i-odborniky–1498051

http://www.halonoviny.cz/articles/view/38429495

http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Horska-KDU-CSL-Rict-si-o-pomoc-neni-slabost-378459