Děti dětí bez násilí

Domácí násilí se může „dědit“. Děti, které ho zažily, ho podle výzkumu v dospělosti často páchají

Domácí násilí může být „dědičné“, ukázal výzkum, který nechala vypracovat Asociace pracovníků intervenčních center. Vyplývá z něj, že třetina lidí, kteří mají zkušenosti s domácím násilím, ho zažívala v dětství i dospělosti – a to buď jako svědek, oběť nebo i původce násilí.

Podle autorů výzkumu se děti, které prošly domácím násilím, často takovému chování naučí a zvyknou si na ně. „Čím déle jsme vystaveni domácímu násilí, tím je větší pravděpodobnost, že se domácí násilí přenese,“ poukázala Petra Šobáňová – výzkumnice ze společnosti Socio.Factor, která průzkum o násilí vypracovala.

Výzkumníci oslovili 933 respondentů, kteří zažili domácí násilí. Více než v 70 procentech případů se to stalo už v dětství a 32 procent oslovených mělo zkušenost opakovanou. „Přenos do dospělosti, reprodukce, probíhá zhruba u poloviny respondentů,“ shrnula další výzkumnice Veronika Prokschová.

Celý příspěvek si můžete přečíst na tomto odkazu:
▶ Domácí násilí se může „dědit“. Děti, které ho zažily, ho podle výzkumu v dospělosti často páchají — ČT24 — Česká televize (ceskatelevize.cz)


Tisková zpráva

Roste počet dětí vystavených domácímu násilí, upozorňuje na to
kampaň Kolotoč násilí

Ústí nad Labem / Ostrava, 8. 2. 2024 – Počet případů domácího násilí meziročně narůstá. Jen v loňském roce policie využila institutu vykázání násilné osoby ze společného obydlí v 679 domácnostech s nezletilými dětmi – to je o 119 případů více než v roce 2022. Vyplývá to ze statistik intervenčních center pro osoby ohrožené domácím násilím. Jejich pracovníci navíc upozorňují, že u dětí vystavených domácímu násilí se zvyšuje riziko přenosu násilí. Rozhodli se proto spustit komunikační kampaň s názvem Kolotoč násilí, která radí nejen obětem, ale i svědkům či pachatelům násilí, jak pomyslný kolotoč zastavit.

Táta pil a mámu mlátil. Pak se to otočilo. Máma začala s alkoholem také, využívala otcovy malátnosti a bila ho,” vzpomíná na své dětství maminka čtyřleté Adélky, Johana, která je obětí domácího násilí. „Marek nemá ke skleničce daleko, pak dělá scény a tluče mě. A já už piju také. Uvědomuji si, že u všech našich hádek je i naše dcera. A že se schová v pokojíčku a pláče tam jako kdysi já,” dodává smutně. Pokud rodina nezačne intenzivně spolupracovat s odborníky, hrozí Johaně, že o dceru přijde. Její příběh je jen jedním z mnoha, se kterými se pracovníci intervenčních center denně setkávají.

Nejnovější data o osobách ohrožených násilím ukazují, že zatímco v roce 2022 bylo incidentům mezi rodiči přítomno 1 090 dětí, v roce 2023 se jejich celkový počet zvýšil na 1 398. Tato data dále uvádí, že Policie ČR loni vykázala 1 268 násilných osob ze společného obydlí, z toho 679 z domácností s dětmi. Tedy o 181, resp. 119 násilníků více než v roce 2022. Na negativní dopady rostoucího trendu domácího násilí chce nyní upozornit kampaň Asociace pracovníků intervenčních center ČR s názvem Kolotoč násilí. Odbornou i širokou veřejnost seznamuje s fenoménem takzvaného transgeneračního přenosu násilí v partnerských vztazích. Domácí násilí se velmi často v rámci rodin přenáší z prarodičů na rodiče a dále na jejich děti,“ vysvětluje předsedkyně Asociace Martina Vojtíšková. Odbornice dále dodává, že na vině je nežádoucí přebírání vzorů, ale i silné tradiční stereotypy a v neposlední řadě sociální tlak okolí.

Výskyt transgeneračního přenosu násilí v českých rodinách potvrzuje i Petra Šobáňová ze společnosti SocioFactor, která v rámci kampaně realizuje kvalitativní i kvantitativní výzkum. „Až třetina dotazovaných, kteří mají zkušenost s domácím násilím, uvedla, že toto násilí už se v jejich rodině objevilo u předchozí generace,” prozrazuje vedoucí výzkumnice jeden z prvních výstupů výzkumu, na němž její tým ještě dále pracuje. Průběžné výsledky dále naznačují, že si transgenerační přenos lidé velmi často uvědomí až při podrobnějších a dlouhodobějších rozhovorech, jako například při terapii. „Je velmi důležité s tímto aspektem pracovat, aby se každý, kdo v násilném vztahu žije, z kolotoče násilí dokázal vymanit, ať je rodičem nebo dítětem,“ uzavírá Vojtíšková z Asociace a dodává, že část aktivit proto směřuje také na vzdělávání samotných interventů – sociálních pracovníků, terepeutů a dalších odborníků.

Kampaň s názvem Kolotoč násilí běží od loňského listopadu především na sociálních sítích.Finální zjištění kvantitativní i kvalitativní části výzkumu pro kampaň představí Asociace na odborné konferenci v Praze 22. února 2024.*

* Tisková konference ke zjištěním výzkumu pro kampaň Kolotoč násilí se uskuteční už o den dříve, 21. února 2024.

***

Data o domácím násilí za 2023

  • Policie ČR loni vykázala 1 268 násilných osob ze společného obydlí, z toho 679 z domácností s dětmi.
  • To je nejvíce od roku 2018, kdy bylo pro domácí násilí vykázáno 1286 osob. A je to o 181 osob, více než v roce 2022.
  • Nejvícekrát využila Policie ČR institutu vykázání v krajích Jihomoravském (184), Ústeckém (181) a v Hlavním městě Praha (134). Nejhůře jsou na tom z tohoto pohledu kraje Plzeňský (36), Jihočeský (41) a Pardubický (52).
  • V rámci celkového počtu vykázání označila Policie ČR v roce 2023 celkem 2612 osob za ohrožené, z toho 1180 dětí, 181 mužů a 1251 žen. Ve všech třech případech je to více než v roce 2022. Nejčastěji se jednalo o případy násilí v soužitích nezletilé dítě–rodič (931) družka/druh (497) a manželé (370).
  • Skokově vloni také narostl počet rodin s dětmi, které evidují intervenční centra ve své péči pro vykázání násilné osoby. Zatímco v roce 2022 intervenční centra pracovala s necelými šesti sty (560) takových rodin, v roce 2023 už to bylo 677 rodin.
  • A zvýšil se také počet dětí zasažených domácím násilím. V roce 2022 intervenční centra evidovala ve své péči 1090 dětí, v roce 2023 jejich počet vzrostl na 1394 dětí.
  • Těm, kteří se vloni do péče intervenčních center dostali v důsledku vykázání násilné osoby ze společného obydlí, bylo nejčastěji mezi 0–6 lety (566 osob). Druhou nejpočetnější věkovou skupinou byli dospělí ve věku 27 až 40 let (510 osob). Tato věková skupina (27–40 let) se zároveň na intervenční centra nejčastěji (2989 osob) obracela sama (mimo institut vykázání). Z drtivé většiny se jedná o ženy.

Více viz infografiky dostupné v press-kitu. V případě zájmu zašleme jednotlivé grafy.

***

Asociace pracovníků intervenčních center ČR se od svého vzniku v roce 2007 zaměřuje na zlepšení situace v oblasti domácího násilí a usiluje o systémové řešení a zefektivnění způsobů jeho potírání. V lednu 2015 organizace spustila úspěšnou kampaň s názvem Mlčení bolí, kterou podpořila řada známých osobností. V loňském roce Asociace představila projekt zaměřený na fenomén transgeneračního přenosu násilí s názvem Děti dětí bez násilí. Prioritou projektu je vedle výzkumu a osvěty prostřednictvím kampaně s názvem Kolotoč násilí vzdělávání odborníků a vydání populárně naučné knihy k tématu přenosu násilí mezi generacemi. Více na domaci-nasili.cz.

SocioFactor je ostravskou výzkumnou a vzdělávací organizací s pobočkami v Brně a Olomouci. Už od roku 2009 se věnuje aplikovanému výzkumu s cílem posílení sociální integrace a soudržnosti. Společnost je partnerem projektu Děti dětí bez násilí a má na starosti výzkumnou část. Více na sociofactor.eu.

***

Kontakt pro média:

Lucie Nemešová, tiskový servis

lucie@storyhunters.cz

602 325 029

Press Release

The number of children experiencing domestic violence is growing, warns the awareness campaign The Vicious Circle of Violence

Ústí nad Labem / Ostrava, February 8, 2024 – The number of domestic violence cases has been growing annually. Only last year, the Police of the Czech Republic used the institute of eviction (restraining) order, which evicts a violent individual from a shared home, in 679 cases of households with minors – compared to 2022, the number increased by 119 cases. This data comes from the statistics of intervention centres for people threatened by domestic violence. Moreover, the workers of the intervention centres warn that children subjected to domestic abuse are more at risk of becoming perpetrators of domestic violence in the future. For this reason, they decided to start an awareness campaign called The Vicious Circle of Violence which offers the victims as well as witnesses or perpetrators of domestic abuse advice on how to break this vicious circle.

Dad would drink and beat mum. Then it was the other way around. Mum started drinking too and started beating dad when he was knocked out by the alcohol,” recounts Johana, a mother of four-year old Adélka, who was subjected to domestic abuse as a child herself. “Marek is partial to drinking and then he gets angry and beats me. And I’ve started drinking too. I realize that our daughter is there when we fight. And that she hides in her room and cries just like I used to do,” she adds sadly. If the family does not start cooperating intensely with experts to get help, Johana will be in danger of losing her daughter. Her story is one of many that the workers of intervention centres encounter daily.

The newest data regarding people threatened by domestic violence shows that in 2022, the total number of children present during abusive incidents between their parents was 1,090, in 2023 the number increased to 1,398. The data also shows that last year, the Police of the Czech Republic evicted 1,268 violent individuals from a shared household, out of this number 679 were households with children. This means that the number of abusers evicted increased by 181 or as relates to households with children by 119 compared to 2022. The Association of Workers of Intervention Centres of the Czech Republic has launched a campaign to spread awareness about the negative impacts of this growing trend of domestic abuse called The Vicious Circle of Violence. It introduces the phenomenon of trans-generational transfer of violence in families to the experts in the field as well as the wider public. Within families, domestic violence often gets transferred from grandparents to parents and then on to their children,” explains the chairwoman of the Association Martina Vojtíšková. The expert also adds that the cause lies in undesirable adoption of role models, but also strong traditional stereotypes and environmental social pressure.

The presence of trans-generational transfer of violence within Czech families has also been confirmed by Petra Šobáňová from the SocioFactor company, who undertakes qualitative and quantitative research for the campaign. The chief researcher says that the first results of the research her team has undertaken show that “as many as thirty percent of the respondents who experienced domestic abuse claim that the abuse had already occurred within their family in the previous generation”. The results so far also suggest that people realize that the trans-generational transfer has taken place only after long-term and in-depth conversations about the issue, for example therapy. “It is important to consider this aspect and work with it so that anyone living in an abusive relationship can break the vicious circle of violence, be it a parent or a child,” Vojtíšková from the Association concludes and adds that part of the activities is targeted at educating the interventionists – social workers, therapists, and other experts.

The campaign called The Vicious Circle of Violence has been launched last year in November and takes place mainly on social media. The Association will reveal the final findings and the qualitative and quantitative parts of the research undertaken as part of the campaign at a conference for professionals in the field in Prague on February 22, 2024. *


Tisková zpráva

Domácí násilí se přenáší z generace na generaci

APIC ČR Praha, 24. 1. 2023

V roce 2022 evidovala intervenční centra pro osoby ohrožené domácím násilím v ČR přes 700  dětí jako svědků partnerského násilí nebo násilím přímo ohrožených. Tyto děti často zůstávají bez ochrany, někdy jsou soudem nuceny stýkat se s násilnou osobou, nebo jsou jí dokonce svěřeny do péče. Řada institucí stále neví, jak s dětskými oběťmi domácího násilí jednat, kam je poslat a jak jim pomoci.

Podle předsedkyně Asociace intervenčních center ČR Mgr. Martiny Vojtíškové se domácí násilí v rámci rodin přenáší z prarodičů na rodiče a na jejich děti. Počet případů takzvaného trans generačního násilí stoupá: „Přenos způsobují silné tradiční stereotypy v rodinách, nežádoucí přebírání vzorů a v neposlední řadě sociální tlak okolí.“ Fenomén domácího násilí je navíc stále provázen řadou mýtů, vysokou mírou společenské tolerance i nedostatečnou kvalifikovaností odborníků.

Asociace pracovníků intervenčních center ČR proto spouští v těchto dnech celostátní projekt Děti dětí bez násilí, zaměřený na fenomén trans generačního násilí: „Chceme upozornit na toxické vztahy v rodinách a nebezpečný přenos násilí z generace na generaci,“ vysvětluje Mgr. Martina Vojtíšková a dodává: „Hlavní aktivitou projektu je rozsáhlý sociologický výzkum mezi odborníky, širokou veřejností a uživateli služeb určených ohroženým osobám, zaměřený na téma přenosu násilí na děti. Naším cílem je připomenout veřejnosti poslání intervenčních center, popsat fenomén trans generačního násilí a rozpoutat mezioborovou diskusi na téma zkvalitnění pomoci ohroženým dětem.“

APIC ČR v rámci projektu připravuje workshopy, kurzy a výukové programy určené odborníkům, chystá vydání populárně naučné knihy s kazuistikami a také osvětovou kampaň orientovanou na rodiče: „Násilí, které děti zažívají v rodině, ohrožuje bezprostředně jejich zdraví, psychickou pohodu i partnerské vztahy v dospělosti. Proto chceme zároveň oslovit rodiče jako osoby, které ovlivňují, zda jejich děti budou úspěšné ve škole, ve vztazích i v budoucím životě.“

Projekt Děti dětí bez násilí je podpořen z Norských fondů, výzkum provede partner projektu, společnost SocioFaktor s. r. o., Ostrava. Výsledky výzkumu by měly přispět nejen ke zvýšení úrovně ochrany osob ohrožených domácím násilím, ale také ke zkvalitnění práce odborníků s původci a původkyněmi násilí.

Kontaktní osoba:

Mgr. Martina Vojtíšková, předsedkyně Asociace pracovníků intervenčních center ČR, email: vedouci.ic@spirala-ul.cz, tel.: 604 170 384

Příloha 1

INSTITUT VYKÁZÁNÍ V ČR v roce 2022

V roce 2022 Policie ČR vykázala ve 1086 případech násilnou osobu ze společného obydlí a označila v těchto případech 928 dětí za děti ohrožené domácím násilím.    Intervenční centra v České republice  evidují v rámci nízkoprahových kontaktů (v případech, kde k vykázání násilné osoby nedošlo), dalších 818 dětí, které jsou či  byly v roce 2022 svědky násilí v rodinách. Jaký je skutečný počet dětí jako svědků domácího násilí mezi rodiči, však není známo.

Modelový případ násilí jednoho z rodičů na druhém za přítomnosti dítěte

Po nahlášení násilí na čísle 158  se dostaví na místo Policie ČR a vyhodnotí, zda v domácnosti  probíhá  násilí mezi rodiči.  Pokud násilí (ať fyzické nebo psychické) probíhá, násilníka vykáže na deset dní ze společné domácnosti, zakáže jakýkoli kontakt s ohroženými osobami a kontaktuje oddělení sociálně právní ochrany dítěte, justici  a místně příslušné intervenční centrum. Dítě, ačkoli je  „pouhým svědkem“ násilí v rodině je od roku 2022 policií vyhodnoceno jako dítě násilím ohrožené.  Od roku 2017 byla snížena věková hranice pro podávání předběžných opatření náctiletými ve věci své ochrany proti domácímu násilí. 

Institut vykázání násilné osoby ze společného obydlí je viditelným projevem a ukazatelem upozorňujícím na rozsah fenoménu domácího násilí. V rámci celkového počtu vykázání v roce 2022 označila Policie ČR celkem 928 dětí za osoby ohrožené domácím násilím. Celkový počet případů domácího násilí je mnohem vyšší. Do intervenčních center totiž přicházejí i osoby ohrožené domácím násilím, aniž by v jejich případě došlo ze strany  policie k vykázání.  Stále se objevují případy, kdy policie nedokáže stav v rodině kvalifikovaně posoudit,  k vykázání násilné osoby nedojde a nejen ohrožený rodič, ale především děti jako svědci partnerského násilí odbornou pomoc nedostanou.

Statistiky intervenčních center v ČR k dispozici na www.domaci-nasili.cz

Příloha 2

Projekt Děti bez násilí

V roce 2023 spouští APIC ČR ve spolupráci se společností SocioFactor projekt Děti dětí bez násilí. Prioritou projektu je celostátní výzkum, vzdělávací aktivity pro odborníky, vydání populárně naučné knihy s výsledky výzkumu a kazuistikami a osvětová celostátní kampaň zaměřená na rodiče.

Zahájení:        1.1.2023

Ukončení:       31.3.2024

Realizátor: Asociace pracovníků intervenčních center ČR

Projekt je financován z Norských fondů.

Více o projektu na: https://detidetibeznasili.webnode.cz/

Asociace pracovníků intervenčních center ČR

Od svého vzniku v roce 2007 se zaměřuje na zlepšení situace v oblasti domácího násilí, a to v úzké spolupráci s řadou dalších institucí ČR. APIC ČR dlouhodobě usiluje o systémové řešení a zefektivnění způsobů potírání domácího násilí v ČR. V lednu 2015 spustila projekt s názvem „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“ podpořený Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, financovaném z Norských fondů. Projekt provázela úspěšná celostátní kampaň s názvem Mlčení bolí, kterou podpořily známé osobnosti.

SocioFactor s. r. o. Ostrava – Mariánské Hory

Výzkumná a vzdělávací organizace, která vyvíjí podnikatelské aktivity v oblasti aplikovaného výzkumu, tj. realizuje teoretické a experimentální práce zaměřené na získávání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených postupů a služeb, zejména v oblasti posílení sociální integrace a soudržnosti. Přináší odbornou znalost výzkumu, sběru dat, jejich analýzy a procesu designování. Zajistí výzkumnou evidenci garantuje kvalitu a věrohodnost výzkumu. S APIC ČR spolupracovala na projektu „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“ (2015).

Více o organizaci na: www.sociofactor.eu


Zdroj: Zpravodaj Bílý kruh bezpečí