Děti dětí bez násilí

Tisková zpráva

Domácí násilí se přenáší z generace na generaci

APIC ČR Praha, 24. 1. 2023

V roce 2022 evidovala intervenční centra pro osoby ohrožené domácím násilím v ČR přes 700  dětí jako svědků partnerského násilí nebo násilím přímo ohrožených. Tyto děti často zůstávají bez ochrany, někdy jsou soudem nuceny stýkat se s násilnou osobou, nebo jsou jí dokonce svěřeny do péče. Řada institucí stále neví, jak s dětskými oběťmi domácího násilí jednat, kam je poslat a jak jim pomoci.

Podle předsedkyně Asociace intervenčních center ČR Mgr. Martiny Vojtíškové se domácí násilí v rámci rodin přenáší z prarodičů na rodiče a na jejich děti. Počet případů takzvaného trans generačního násilí stoupá: „Přenos způsobují silné tradiční stereotypy v rodinách, nežádoucí přebírání vzorů a v neposlední řadě sociální tlak okolí.“ Fenomén domácího násilí je navíc stále provázen řadou mýtů, vysokou mírou společenské tolerance i nedostatečnou kvalifikovaností odborníků.

Asociace pracovníků intervenčních center ČR proto spouští v těchto dnech celostátní projekt Děti dětí bez násilí, zaměřený na fenomén trans generačního násilí: „Chceme upozornit na toxické vztahy v rodinách a nebezpečný přenos násilí z generace na generaci,“ vysvětluje Mgr. Martina Vojtíšková a dodává: „Hlavní aktivitou projektu je rozsáhlý sociologický výzkum mezi odborníky, širokou veřejností a uživateli služeb určených ohroženým osobám, zaměřený na téma přenosu násilí na děti. Naším cílem je připomenout veřejnosti poslání intervenčních center, popsat fenomén trans generačního násilí a rozpoutat mezioborovou diskusi na téma zkvalitnění pomoci ohroženým dětem.“

APIC ČR v rámci projektu připravuje workshopy, kurzy a výukové programy určené odborníkům, chystá vydání populárně naučné knihy s kazuistikami a také osvětovou kampaň orientovanou na rodiče: „Násilí, které děti zažívají v rodině, ohrožuje bezprostředně jejich zdraví, psychickou pohodu i partnerské vztahy v dospělosti. Proto chceme zároveň oslovit rodiče jako osoby, které ovlivňují, zda jejich děti budou úspěšné ve škole, ve vztazích i v budoucím životě.“

Projekt Děti dětí bez násilí je podpořen z Norských fondů, výzkum provede partner projektu, společnost SocioFaktor s. r. o., Ostrava. Výsledky výzkumu by měly přispět nejen ke zvýšení úrovně ochrany osob ohrožených domácím násilím, ale také ke zkvalitnění práce odborníků s původci a původkyněmi násilí.

Kontaktní osoba:

Mgr. Martina Vojtíšková, předsedkyně Asociace pracovníků intervenčních center ČR, email: vedouci.ic@spirala-ul.cz, tel.: 604 170 384

Příloha 1

INSTITUT VYKÁZÁNÍ V ČR v roce 2022

V roce 2022 Policie ČR vykázala ve 1086 případech násilnou osobu ze společného obydlí a označila v těchto případech 928 dětí za děti ohrožené domácím násilím.    Intervenční centra v České republice  evidují v rámci nízkoprahových kontaktů (v případech, kde k vykázání násilné osoby nedošlo), dalších 818 dětí, které jsou či  byly v roce 2022 svědky násilí v rodinách. Jaký je skutečný počet dětí jako svědků domácího násilí mezi rodiči, však není známo.

Modelový případ násilí jednoho z rodičů na druhém za přítomnosti dítěte

Po nahlášení násilí na čísle 158  se dostaví na místo Policie ČR a vyhodnotí, zda v domácnosti  probíhá  násilí mezi rodiči.  Pokud násilí (ať fyzické nebo psychické) probíhá, násilníka vykáže na deset dní ze společné domácnosti, zakáže jakýkoli kontakt s ohroženými osobami a kontaktuje oddělení sociálně právní ochrany dítěte, justici  a místně příslušné intervenční centrum. Dítě, ačkoli je  „pouhým svědkem“ násilí v rodině je od roku 2022 policií vyhodnoceno jako dítě násilím ohrožené.  Od roku 2017 byla snížena věková hranice pro podávání předběžných opatření náctiletými ve věci své ochrany proti domácímu násilí. 

Institut vykázání násilné osoby ze společného obydlí je viditelným projevem a ukazatelem upozorňujícím na rozsah fenoménu domácího násilí. V rámci celkového počtu vykázání v roce 2022 označila Policie ČR celkem 928 dětí za osoby ohrožené domácím násilím. Celkový počet případů domácího násilí je mnohem vyšší. Do intervenčních center totiž přicházejí i osoby ohrožené domácím násilím, aniž by v jejich případě došlo ze strany  policie k vykázání.  Stále se objevují případy, kdy policie nedokáže stav v rodině kvalifikovaně posoudit,  k vykázání násilné osoby nedojde a nejen ohrožený rodič, ale především děti jako svědci partnerského násilí odbornou pomoc nedostanou.

Statistiky intervenčních center v ČR k dispozici na www.domaci-nasili.cz

Příloha 2

Projekt Děti bez násilí

V roce 2023 spouští APIC ČR ve spolupráci se společností SocioFactor projekt Děti dětí bez násilí. Prioritou projektu je celostátní výzkum, vzdělávací aktivity pro odborníky, vydání populárně naučné knihy s výsledky výzkumu a kazuistikami a osvětová celostátní kampaň zaměřená na rodiče.

Zahájení:        1.1.2023

Ukončení:       31.3.2024

Realizátor: Asociace pracovníků intervenčních center ČR

Projekt je financován z Norských fondů.

Více o projektu na: https://detidetibeznasili.webnode.cz/

Asociace pracovníků intervenčních center ČR

Od svého vzniku v roce 2007 se zaměřuje na zlepšení situace v oblasti domácího násilí, a to v úzké spolupráci s řadou dalších institucí ČR. APIC ČR dlouhodobě usiluje o systémové řešení a zefektivnění způsobů potírání domácího násilí v ČR. V lednu 2015 spustila projekt s názvem „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“ podpořený Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, financovaném z Norských fondů. Projekt provázela úspěšná celostátní kampaň s názvem Mlčení bolí, kterou podpořily známé osobnosti.

SocioFactor s. r. o. Ostrava – Mariánské Hory

Výzkumná a vzdělávací organizace, která vyvíjí podnikatelské aktivity v oblasti aplikovaného výzkumu, tj. realizuje teoretické a experimentální práce zaměřené na získávání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených postupů a služeb, zejména v oblasti posílení sociální integrace a soudržnosti. Přináší odbornou znalost výzkumu, sběru dat, jejich analýzy a procesu designování. Zajistí výzkumnou evidenci garantuje kvalitu a věrohodnost výzkumu. S APIC ČR spolupracovala na projektu „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“ (2015).

Více o organizaci na: www.sociofactor.eu


Zdroj: Zpravodaj Bílý kruh bezpečí