Interdisciplinární spolupráce jako prostředek pomoci seniorům ohrožených domácím násilím

Projekt financován odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra, z dotačního programu Prevence sociálně patologických jevů

 

Cílem projektu je zajištění zvýšené informovanosti veřejnosti o problematice domácího násilí, především s ohledem na osoby ohrožené v seniorském věku, oslovení laické, ale především odborné veřejnosti, a to na základě mnohaleté (dlouhodobé) zkušenosti intervenčních center v ČR s pomocí osobám ohroženým domácím násilím v seniorském věku. Praxe ukazuje, že právě ohroženým seniorům je třeba věnovat zvýšenou pozornost vzhledem k jejich specifickému chování v roli osob ohrožených

domácím násilím a to především ze strany odborné veřejnosti, tedy institucí, které přicházejí do kontaktu s ohroženými seniory a v jejichž kompetenci se pomoc ohroženým seniorům nachází.

Cílem projektu je nastavení interdisciplinární spolupráce při řešení případů domácího násilí u seniorů s celostátním dopadem, které může podpořit zlepšení situace seniorů jako osob ohrožených domácím násilím při jednání s dotčenými institucemi a efektivnější využívání možností současné legislativy zaměřené na ochranu před domácím násilím v praxi.

Cílovou skupinou projektu jsou sociální pracovníci městských úřadů, policisté obvodních oddělení P ČR, příp. SKPV, strážníci Městské policie, soudci, státní zástupci, zdravotničtí pracovníci apod. Stejně tak je důležité šířit dosavadní zkušenosti a poznatky intervenčních center mezi veřejnost laickou, tedy občany, kteří se s ohroženými seniory mohou setkat v roli příbuzných, zachránců, sousedů, apod., především pak informace o problematice domácího násilí a možnostech pomoci samotným seniorům.

Klíčovou aktivitou tohoto projektu je realizace kulatých stolů v působnosti krajů ČR, které budou tématicky zaměřeny na problematiku seniorů ohrožených domácím násilím. Účastníky kulatých stolů budou zástupci odborné veřejnosti, tedy jedna z cílových skupin projektu. Zástupce spádového intervenčního centra společně s odborným lektorem předá dosavadní zkušenosti v dané problematice, zprostředkuje případy dobré/špatné praxe v místní působnosti zúčastněných, nastíní možnosti další spolupráce. Součástí kulatých stolů budou i pracovní workshopy, v rámci kterých budou účastníci vzájemně sdílet své zkušenosti, praxi. Další aktivitou projektu bude výroba, tisk a distribuce informačního letáku pro seniory ohrožené domácím násilím se základními informacemi o problematice domácího násilí, společně s kontakty na místa odborné pomoci. Pro odbornou veřejnost pak informační brožura, která bude doplněna podrobnějšími informacemi, specifiky dané problematiky, kazuistikami, návody a doporučení pro práci s ohroženými seniory.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.