Dejme (že)nám šanci – Norské fondy

Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“

Asociace pracovníků intervenčních center ČR (dále jen APIC) dlouhodobě usiluje o zlepšení situace v oblasti domácího násilí, a to v úzké spolupráci s řadou dalších institucí ČR.

Od ledna 2015 realizuje APIC projekt s názvem „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“ podpořený Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Projekt usiluje o významnou změnu praxe v oblasti domácího násilí ze strany angažovaných profesionálů institucí (zejména policejní orgány, státní zastupitelství a soudy, orgány sociálně-právní ochrany dětí, sociální pracovníci atd.) vytvořením platformy pro odbornou diskusi a následně specializaci klíčových profesí zainteresovaných na řešení problematiky domácího násilí. Pro osoby ohrožené domácím násilím a jejich motivaci k řešení nedobré, mnohdy život ohrožující situace je důležitý kontakt, podpora, pomoc s kompetentním pracovníkem – tedy odborníkem schopným vnímat specifika domácího násilí, násilí, které se odehrává za zavřenými dveřmi, tedy stranou společenské kontroly. „Specialista“ – termín skloňovaný v tomto projektu – je pracovník, který zná a využívá stávající legislativu a osobám ohroženým domácím násilím nabízí komplexní, odbornou, včasnou pomoc. Zvýšení odbornosti ve jmenované problematice lze zajistit vymezením osob zodpovědných za danou agendu, jejich pravidelným vzděláváním, podpořeným vhodnými metodickými materiály, zpracováním odborných publikací s kasuistikami a dobrou praxí při řešení případů domácího násilí.

Partnery projektu jsou nejen regionální poskytovatelé služby intervenční centra, ale také významné a důležité instituce jako Ministerstvo vnitra, Krajský soud v Brně, Nejvyšší státní zastupitelství v Brně, Městské ředitelství Policie ČR v Brně či Krajské policejní ředitelství Jihomoravského kraje. Dalšími partnery jsou romská organizace Romano Jasnica či Sociofaktor, s.r.o., který bude provádět jednu z prvních aktivit projektu, celostátní výzkum. Jeho zpracování umožní získat vhled do zkušeností osob ohrožených, jakož i odborné a laické veřejnosti při řešení domácího násilí. Vedle tuzemského průzkumu bude proveden také průzkum mezinárodní přinášející příklady „specializace“ využívaných v zahraničí.

Druhá aktivita se zaměřuje na implementaci profesní specializace na domácí násilí spolu s předložením návrhů vyplývajících z výsledků vnitrostátní výzkumu i mezinárodního průzkumu a analýzy. Možnosti profesní specializace a její implementace budou diskutovány s odborníky na dvou kulatých stolech a závěrečné konferenci.

Třetí aktivita projektu zahrnuje vzdělávání specialistů, vytvoření interaktivního vzdělávacího programu určeného odborníkům z řad policie, justice a orgánů péče o dítě. Vzdělávací program usnadní další edukaci pracovníků v tématu domácího násilí a zvýší jejich kompetence, odbornost i motivaci k  efektivnějšímu řešení případů domácího násilí. Empirická šetření, literárně zpracované příběhy osob ohrožených domácím násilím doplněné komentářem pracovníků intervenčních center a dalších odborníků přispěje k mapování cest, kterými se má vydat kdokoli, kdo se s případy domácího násilí setká soukromě či jako pracovník OSPOD, policie, justice…

Další aktivita projektu směřuje do oblasti PR, kdy cíle projektu budou podporovány masivní kampaní a budou nabízet službu intervenční centra, jako specializovaná pracoviště pro pomoc osobám ohroženým domácím násilím.

Další aktivita projektu směřuje do oblasti PR, kdy cíle projektu budou podporovány masivní kampaní a budou nabízet službu intervenční centra, jako specializovaná pracoviště pro pomoc osobám ohroženým domácím násilím.

Věříme, že projekt přinese zakotvení profesní specializace v dokumentech upravujících vnitřní organizaci kompetentních orgánů, systémovou změnu s celostátním dopadem ústící v podstatné zlepšení intervence  dotčených institucí směrem k rodinám zasaženým domácím násilím a efektivnější řešení jednotlivých případů s využíváním možností současné legislativy zaměřené na ochranu před domácím násilím.

Mgr. Martina Vojtíšková

předsedkyně APIC

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.