Interdiscipinární spolupráce

ROK 2014

IC Ústí nad Labem

Pravidelná účast na Týmu pro děti a mládež – koordinuje OSPOD Ústí nad Labem ● Pravidelná účast na koordinačních skupinách pro děti, mládež a rodiny a pro osoby v přechodné krizi a nouzi- Magistrát města Ústí nad Labem ● Komunitní plánování měst Děčín, Chomutov, Louny… ● Pravidelná setkávání se studenty Univerzity J.E.P. – obor sociální práce ● Zážitkové semináře pro žáky středních škol a učilišť v Ústí nad Labem – 85 žáků ● duben Krajský úřad Ústeckého kraje, setkání s terénními pracovníky oddělení sociální práce jednotlivých měst ÚK ● Pravidelná účast na týmech pro oběti TČ pořádaných PMS – Ústí nad Labem, Rumburk, Děčín, Most ● Případová konference – svolavatelem Cedr, Krásná Lípa ● 3x případová konference, svolavatelem OSPOD Litvínov ● Setkání nad případem, oddělení sociální práce, Ústí nad Labem ● Střednědobý plán Ústeckého kraje – revize plánu ● Konference Život 90, Prah, představení služeb IC pro seniory zasažené DN ● Červenec, Rumburk – setkání s poskytovateli služeb ve Šluknovském výběžku, se starosty obcí – organizátorem Agentura pro sociální začleňování ● Prosinec, Krajský úřad Ústeckého kraje, setkání s pracovníky přestupkových oddělení – agenda v souvislosti s DN, hosté p. Pernerová – metodik přestupkové agendy, p. Kabátník – SKPV Ústí nad Labem ● Setkání pilířů pomoci osobám ohroženým DN – Litoměřice, Louny ● Zážitkové semináře pro žáky středních škol a učilišť v Ústí nad Labem

Respondeo

Organizování interdisciplinárních týmů 9x ● 1x beseda ● 3x případová setkání

Sokolov

Měsíčně setkání „Rodina a sociální služby“ při MěÚ Sokolov ● Měsících 09 – 12/2014 IDT pro děti a mládež při MěÚ Sokolov ● 4 x ročně setkání Prac. týmu pro mládež v Chebu ● 2 x ročně případové konference OSPOD Sokolov ● V měsících 01 – 03/2014 školení policistů o DN v 6ti OO PČR Karlovarského kraje ● V červnu 2014 přednáška o DN ve Speciální škole v Sokolově ● 2 x v ročně jednání multidisciplinárního týmu pro oběti TČ v K. Varech v rámci projektu PMS „Proč zrovna já“ ● V prosinci 20014 přednáška o DN pro ředitele, výchovné poradce a psychology ZŠ zřizovaných MěÚ Sokolov

 Zlín

v roce 2014 uspořádalo celkem čtyři setkání IDT a to po jednom na každém území bývalých okresů. Celkem se těchto setkání zúčastnilo 79 osob zapojených do systému pomoci osobám ohroženým domácím násilím ● Nedílnou součástí byla i další interdisciplinární spolupráce a to jak formou případových konferencí (3), tak i konzultací s klienty, kterých se účastnily další subjekty zainteresované do jejich pomoci (16 – nejčastěji PČR, sociální pracovnice azylových domů, …) ● Přednáškové činnosti intervenčního centra proběhla na Vyšší policejní škole a Střední policejní škole v Holešově – v rámci ZOP se jednalo o semináře pro vedoucí a zástupce vedoucích OOP Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje, ale také ve Zlíně a Vsetíně v rámci preventivních programů pro studenty (celkem 8 tříd), dále pak v SSL Charity Zlín Domovinka (cílová skupina senioři) a Charitním domově pro matky s dětmi v tísniCharity Zlín (26 uživatelů + 9 zaměstnanců), mateřském centru v Kroměříži (16 os.) ● Intervenční centrum Zlínského kraje dále intenzivně participuje na projektech Městské policie ve Zlíně, kdy se pravidelně aktivně účastní Senior akademie (preventivní vzdělávací program pro seniory), kde každoročně realizujeme přednášky (téma domácí násilí páchané na seniorech) pro účastníky této akce (2x/rok – 20 účastníků/akci) ● V rámci dalšího projektu Prevence viktimnosti, zaměřeného na oběti trestné činnosti a pracovnice organizací a institucí, které v rámci svých profesí mohou přijít do kontaktu s obětmi trestné činnosti, každoročně realizujeme přednášky na téma domácí násilí a možnosti pomoci osobám ohroženým domácím násilím (2x/rok – 20 účastníků/akci) ● Spolupráce s krajskou metodičkou KŘP Zlínského kraje ● průběžných školeních policistů v oblasti domácího násilí dle požadavků policie ● Dále byly aktivity IC opakovaně prezentovány na jednotlivých setkáních pracovních skupin komunitního plánování na území Zlínského kraje a při setkáních multidisciplinárních týmů organizovaných PMS ve Zlíně, Vsetíně a Uherském Hradišti

 Olomouc

Prezentace sociální služby v prostorách Intervenčního centra Olomouc a navázání spolupráce s těmito subjekty: Středisko sv. Kryštofa, Charita Olomouc (14.3.2014)

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, pobočka Olomouc (25.11.2014)

Psychiatrické oddělení Vojenské nemocnice v Olomouci (10.4.2014)

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí při Městském úřadě v Konici (9.12.2014)

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu v Jeseníku (červenec 2014)

Pracovní skupina komunitního plánování Jesenicko (prosinec 2014) ● Prezentace sociální služby intervenční centra široké veřejnosti: Den otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb na území města Olomouc (8.10.2014) Veletrh poskytovatelů sociálních služeb na výstavišti Flóra Olomouc (12.6.-13.6.2014) ● Vzdělávání v  problematice domácího násilí: Informace předávané studentům vysokých a vyšších odborných škol (průběžně) Exkurze studentů katedry psychologie FF UP v prostorách Intervenčního centra Olomouc (7.5.2014) ● Pravidelná setkání nad problematikou domácího násilí se zástupci Policie ČR (průběžně) ●

Setkání v rámci interdisciplinární spolupráce k problematice domácího násilí ve spolupráci Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace a Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje (30.10.2014, 120 účastníků – zástupců veřejné správy, soudů, státních zastupitelství, neziskových organizací, poskytovatelů sociálních služeb, Policie ČR, Probační a mediační služby ČR a dalších) ● Účast na „Setkání zástupců subjektů, které pracují s aktéry domácího násilí“, které pořádalo IC Vysočina (25.4.2014) ● 87 vykázání, v roce 2014  49 nízkoprahových případů domácího násilí

 České Budějovice

Interdisciplinární spolupráce: cílem je koordinace pomoci v rámci Jihočeského kraje, udržení a zlepšení stávající spolupráce, nastavení spolupráce s novými službami.

IDT ve 2 okresních městech ● průběžně probíhaly schůzky s jednotlivými spolupracujícími i nově vzniklými organizacemi ● v rámci projektu PMS „Proč zrovna já?“ se uskutečnilo několik setkání ● 1 případové konference ● proběhlo několik prezentací služby např. na poradě krizových interventů PČR ● Vzdělávání, přednášky: cca 10 přednášek a besed o domácím násilí, zejména pro studenty a laickou veřejnost ● IC poskytlo podněty k tématu DN, legislativě a spolupráci pro poradu vedoucích a zástupců PČR v Jihočeském kraji ● uskutečněno několik prezentací služby např. na poradě krizových interventů PČR ● Byla instalovaná putovní výstava Diecézní charity, kde byly prezentovány služby DCH na Krajském úřadě JčK ● IC poskytlo praxi 3 studentům VŠ

 Liberec

Pravidelná jednání IDT ve složení: zástupci KŘ PČR LK a ÚO PČR, zástupci Okresních soudů a IC ● 4 schůzky v roce (březen, červen, září, prosinec) ● pravidelná schůzka se zástupci OSPOD z 10 pověřených MěÚ LK ● Prosinec – Dvoudenní seminář pro PČR, OSPOD, justici a IC. Raspenava červen – 45 účastníků) ● Proškolování policistů ve spolupráci s KŘ PČR LK – září ● Zapojení se do Projektu PMS „ Proč zrovna já“. Liberec –březen, květen. Česká Lípa – prosinec ● Konference k 10. výročí k POSEC Frýdlant – duben – spolupráce s MěÚ Frýdlant ● Spolupráce s MěÚ Jilemnice a s Nemocnicí Jilememnice na otevření nového objektu IZS, kde sídlí i detašované pracoviště IC – říjen

 Vysočina

V r. 2014 proběhly IDT 1x v každém okrese – Pelhřimov, Havl. Brod, Třebíč, Žďár nad Sázavou a Jihlava ● Vedoucí IC zrealizovala 6 besed s pacienty odd. léčby závislostí v Psychiatrické nemocnici Havl. Brod ● 2 přednášky pro pedagogické pracovníky Domova mládeže ● Vedoucí IC vystupuje od 2. poloviny r. 2014 v Rádiu Region s tematicky zaměřenými programy (týrání mužů, stalking apod.) ● Proběhlo setkání pracovníků ÚP – referátu nepojistných dávek (hmotná nouze) s pracovníky IC ● Setkání pracovníků OSPOD v Jihlavě s pracovníky IC, psycholožka IC se sešla s pracovníky Psychiatrické nemocnice v Jihlavě ● Proběhly dva semináře pro pomáhající pracovníky s JUDr. K. Čuhelovou – Předběžné opatření v situaci domácího násilí a MUDr. P. Možným – Užití metafor v poradenství ● Vedoucí IC a její zástupkyně proškolily ve spolupráci s metodikem pro DN z KŘ PČR 125 policistů, jsme členy IDT „Proč zrovna já“

 Kladno

Pravidelná setkání IDS dle jednotlivých oblastí – Rakovník, Praha západ, Kladno, 2 ročně

  •  Účast na IDS pro pomoc obětem trestných činů – 4 ročně ●  Účast na jednání komise Kriminalita mládeže a na mládeži – 2 ročně ● Besedy se studenty základních a středních škol – 4 ročně

Brno

V průběhu celého roku 2014 jsme rozvíjeli mezioborovou spolupráci v Jihomoravském kraji formou setkávání členů interdisciplinárních týmů, pořádání řešitelských skupin a případových konferencí ke konkrétním případům, účastnili jsme se workshopů a metodických setkání OSPOD s tematikou domácího násilí ● V roce 2014 jsme se aktivně podíleli na realizaci proškolování policistů v Jihomoravském kraji v problematice DN. Společně s metodiky KŘ PČR Jihomoravského kraje jsme proškolovali policisty všech obvodních oddělení v kraji ● V roce 2014 se IC Brno aktivně podílelo na vzdělávání zdravotníků ve spolupráci s lékařskou fakultou MU Brno, Národního centra pro vzdělávání nelékařských zdravotnických oborů a ve spolupráci s ostatními členy interdisciplinárního týmu jsme školili zdravotní sestry fakultních nemocnic v dovednostech rozpoznat domácí násilí a vhodně intervenovat ● V roce 2014 jsme realizovali projekt s názevem „Usnadnění vstupu na trh práce osobám z rodin s výskytem domácího násilí – přenos dobré praxe ze zemí EU pro práci s celou rodinou jako systémem. Na závěr projektu byla pod záštitou Statutárního města Brna zorganizována mezinárodní konference, které se účastnilo 180 osob z řad odborné veřejnosti

Pardubice

Okres Počet setkání a prezentace Celkem
IDS Prezentace činnostiIC Koncepční setkání Školení P ČR
Chrudimský 6 3 1 1 11
Pardubický 7 8 2 1 18
Svitavský 4 5 2 0 11
Ústeckoorlický 8 4 1 1 14
Celkem 25 20 6 3 54

V průběhu roku 2014 se koordinátorka IC společně s metodikem PČR zaměřila i na proškolení Policie. Tímto školením, v rámci kterého byly vyzvednuty i případy dobré praxe při řešení DN, prošlo cca 140 policistů Pardubického kraje ● Při interdisciplinárním setkávání je větší důraz kladen na setkávání v dané lokalitě (tzn. se zástupci P ČR, místní pracovnice OSPOD a přestupkového oddělení). Na setkávání jsou rozebírány především konkrétní případy domácího násilí v dané lokalitě, způsob a možnosti řešení ● V roce 2014 jsme uskutečnili na obvodních odděleních 25 těchto setkání – viz. tabulka ● Dále bylo během roku uskutečněno 6 tzv. koncepčních jednání, kdy byl mezi zúčastněnými – (metodik PČR, OSPOD..) ujasňován postup a možnosti dalšího řešení domácího násilí

Hradec Králové

Pravidelná celoroční účast v pracovní skupině Komunitního plánování měst Hradec Králové a Jičín ● Pravidelná účast na týmu pro oběti trestných činů (PMS) ● Revize Sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje ● Pravidelné setkávání IDT v městech Hradec Králové, Jičín, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou (celkem 10 setkání) ● Prezentační činnost : 17. 2. 2014 přednáška na téma „Ochrana obětí domácího násilí v ČR“ – pro studenty gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové, v celkovém rozsahu 2 hodiny, účast 16 ● 21. 3. 2014 přednáška na téma „Činnost sociální služby Intervenční centrum“, pro studenty Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, v celkovém rozsahu 2 hodiny, účast 8 ● 2. 4. 2014 2 přednášky „Systém ochrany osob ohrožených domácím násilím a činnost sociální služby IC“ pro studenty oboru Sociální práce UHK, téma celkový rozsah 4 hodiny, účast 28 ● 25. 4. 2014 přednáška „Činnost sociální služby Intervenční centrum“, pro studenty Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, obor transkulturní komunikace, na téma v celkovém rozsahu 2 hodiny, účast 8   ● 28. 4. 2014 přednáška na téma „Násilí v rodině a ochrana ohrožených osob“ pro studenty Střední průmyslové školy v Novém Městě nad Metují, v celkovém rozsahu 2 hodiny, účast 46 ● 30. 4. 2014 seminář na téma „Násilí v rodině“ pro žáky Základní školy Palackého Nový Bydžov, v celkovém rozsahu 2 hodiny, účast 38 ● 30. 5. 2014 prezentace služeb veřejnosti na festivalu sociálních služeb „Poznejme se navzájem“ v Hradci Králové Hradci Králové ● 11. 12. 2014 přednáška „Systém ochrany osob ohrožených domácím násilím“ – studenti sociální práce UHK, účast 8 ● Osvětová činnost: 27. 8. 2014 vysílána reportáž o činnosti Intervenčního centra v Českém rozhlase Hradec Králové ●17. 9. 2014 Radioporadna Český rozhlas Hradec Králové, 1 hodina živého vysílání ● 12. 9. 2014 byla založena facebooková stránka Intervenčního centra ● 24. 9. 2014 „Charita ve středu“ – vysílání TV NOE 1 hodina živého vysílání – účast právničky IC – na téma pomoc obětem DN ● Odborná sdělení: 27.3. Tým pro oběti trestných činů (projekt „Proč zrovna já?“ Probační a mediační služba) – prezentace právničky IC na téma „Nová úprava předběžných opatření po 1. 1. 2014“ – účast 20 ● 4. 4. 2014 mezioborové diskusní setkání s týmem SASANKY – sociálně aktivizační služby Oblastní charity Jičín, celkový rozsah 4 hodiny, cíl koordinace společného postupu v případech DN, účast 20 ● 25. 9. 2014 IC ve spolupráci s Probační a mediační službou Jičín mezioborové diskusní setkání na téma „Zákon o obětech trestných činů a jeho dopady v praxi“, v celkovém rozsahu 2 hodiny, účast 22 ● 7. 10. 2014 IC přednáška „Systém ochrany osob ohrožených domácím násilím v ČR“ v rámci Hradeckých dnů sociální práce, rozsah 2 hodiny, účast 35 ● 10. 12. 2014 přednáška „Systém ochrany osob ohrožených domácím násilím“ v rámci Dne lidských práv studentům medicíny Lékařské fakulty v Hradci Králové, účast 10

 

ROK 2013

 Interdisciplinární spolupráce naplňovaná jednotlivými intervenčními centry:

IC Ústí nad Labem

Pravidelná účast na Týmu pro děti a mládež – koordinuje OSPOD Ústí nad Labem ● Pravidelná účast na koordinačních skupinách pro děti, mládež a rodiny a pro osoby v přechodné krizi a nouzi- Magistrát města Ústí nad Labem ● Komunitní plánování měst Děčín, Chomutov, Louny… ● 4 komunitní setkání v Krásné Lípě – pomoc osobám ohroženým DN ve Šluknovském výběžku ● IDT – setkávání pilířů pomoci: vedoucí OSPOD + vedoucí IC + justice – opatrovnický soud – Ústí nad Labem, Most, Rumburk, Litoměřice, Kadaň ● Krajské ředitelství pořádkové policie, únor 2013, plán školení PČR, hodnocení praxe případů vykázání Policií ČR – Ústecký kraj ● PMS – koordinátor Ústecký kraj, plán spolupráce ● Exkurze pro Lyceum – zdravotní škola, Ústí nad Labem ● V rámci pravidelného vzdělávání PČR představení služeb IC – Teplice, Ústí nad Labem, Žatec, Podbořany, Most, Teplice, Rumburk, Děčín ● Kadaň – setkání se sociálními pracovníky   – seminář – základy problematiky DN ● Střednědobý plán Ústeckého kraje – setkání se zástupci organizací poskytujících služby krizová pomoc, intervenční centra ● Děčín, září, představení služeb IC na skupině pro komunitní plánování ● pravidelná účast na týmech pro oběti TČ pořádaných PMS – Ústí nad Labem, Rumburk, Děčín, Most ● Setkání s p. Landsfeldem, Krajské ředitelství PČR ● říjen 2013 Územní odbor Policie ČR, Ústí nad Labem – setkání s vedoucími a zástupci obvodních oddělení – ÚL ● listopad – konference Domov – místo bezpečí i násilí – záštita Krajský úřad Ústeckého kraje, určeno pro Policii ČR, sociální pracovníky ● Územní odbor Chomutov, vedoucí p. Peleška, spolupráce policistů s IC, příklad špatné praxe ● listopad – Setkání se sociálními pracovníky Diakonie CČE, azylový dům v Mostě, nad problematikou DN, nastavení spolupráce s IC ● prosinec – Azylový dům, Charita, Roudnice n.L. – nad problematikou DN, nastavení spolupráce s IC ● Zážitkové semináře pro žáky středních škol a učilišť v Ústí nad Labem

 Sokolov

Pravidelné setkávání IDT každý měsíc v rámci měst Sokolov a Cheb ● Prevence kriminality + rodinná problematika ● 2 případové konference svolané OSPOD Cheb a Sokolov ● Spolupráce s Městskou policií Sokolov na setkání s veřejností na téma Domácí násilí a stalking ● V rámci projektu PMS „Proč zrovna já“ pravidelné schůzky týmu odborníků v Karlových Varech (4 x ročně) – na středních školách besedy se studenty s tématikou DN a stalkingu ● Školení a setkání s metodiky při DN v jednotlivých obvodních oddělení PČR Karlovarského kraje, setkání s vedoucími OO PČR Karlovarského kraje, účast na poradách OO PČR

Hradec Králové

Interdisciplinární týmy forma – podle okresních měst, celkem funguje 5 IDT týmů, za rok 2013 jedno setkání v každém okresním městě, celkem 5 setkání IDT týmů s cílem koordinace pomoci ● Pravidelná účast na setkání projektu „Proč právě já?“, za rok 2013 účast na celkem 3 setkání po 2 hodinách ● Práce v týmech – případové konference – 1x ● Vzdělávání laické i odborné veřejnosti (4 hodiny workshop pro Probační a mediační službu Východočeského regionu ●12 hodin přednášek pro studenty středních škol, workshopu (6 hod.) pro studenty sociální práce Univerzity Hradec Králové ● 2 hodiny přednáška pro laickou veřejnost ● exkurze na pracovišti proběhly v rozsahu 8 hodin, účast 80 studentů Univerzity Hradec Králové, obory sociální práce a sociální patologie a prevence

Kladno

Interdisciplinární týmy – Setkávání dle měst i okresů dle potřeby jednotlivých účastníků ● Pravidelná setkání pracovníků OSPOD, justice a policie v frekvenci 2krát ročně ● počet setkání IDS – 3 ● Účast na setkání komisí prevence kriminality – počet 4 ● Setkání na komisích prevence kriminality ve Středočeském kraji – počet 4 ● účast na komunitním plánování rozvoje služeb – dle měst – Berounsko počet – 4, Rakovnicko – 2, Kladensko – 12, Slánsko – 1 ● Práce v týmech – případové konference – 2 ● Vzdělávání laické i odborné veřejnosti  formou školení, přednášek s aktivním zapojením účastníků, hraní rolí, prohlídka prostor centra – 5 setkání ● Účast na školení policistů – školení v rámci rozvoje znalostí a informovanosti policistů o legislativních novinkách – školení na jednotlivých obvodech – 5 setkání

Liberec

V rámci Libereckého kraje pracuje 1 IDT složený ze zástupců IC, ÚO PČR, KŘ PČR a justice (4 OS) – celkem 17 lidí 4x do roka ● 1x ročně setkání se zástupci OSPOD z 10 ORP + zástupci OSPOD KÚLK ● Dvoudenní seminář pro zástupce IC, PČR, OSPOD a justice Hlavní téma bylo „Sexuální násilí“, přednášejícím byl Doc. J.Zvěřina. Dalším lektorem byla Dr. J. Procházková ● Uspořádání akce „Velký seminář“ pro spolupracující profese (IC, OSPOD, PČR, justici , IC z ČR ,psychology atp.) ● Seminář s názvem Ve smutku sami II, vedla paní PhDr. N. Špaténková ● Školení PČR: vzhledem k intenzivnímu proškolování policistů v LK v letech 2011 a 2012 na všech obvodních odděleních, bylo v roce 2013 uskutečněno jen jedno tzv. doškolování dle požadavků a potřeby PČR. Akce, konaná ve spolupráci IC a KŘ PČR se zúčastnilo 30 policistů

 Olomouc

Navázání spolupráce s církevními neziskovými organizacemi Olomouckého kraje ● Den otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb na území města Olomouc

  • Veletrh poskytovatelů sociálních služeb na území města Olomouce ● Články o domácím násilí a činnosti Intervenčního centra Olomouc v regionálních sdělovacích prostředcích ● Vzdělávání v problematice domácího násilí: Informace předávané studentům vysokých a vyšších odborných škol (průběžně) ● Exkurze studentů SŠ, VOŠ a VŠ v prostorách Intervenčního centra Olomouc ● Pravidelná setkání nad problematikou domácího násilí se zástupci Policie ČR (průběžně) + společné vzdělávání IC a PČR – policistů vybraných obvodních oddělení jednotlivých územních celků PČR Olomouckého kraje ● Setkání v rámci interdisciplinární spolupráce k problematice domácího násilí ve spolupráci Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace a Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje (22. 10. 2013, 105 účastníků – zástupců veřejné správy, neziskových organizací, poskytovatelů sociálních služeb, Policie ČR, Probační a mediační služby ČR a dalších)

IC České Budějovice

Setkání IDT 2013 (IC, PČR, justice, OSV, OSPOD, NNO) – oslovovaní obcí III. stupně, celkem 5x, z toho 1x se uskutečnilo setkání IDT v bývalém okresním městě ● V rámci Putovního semináře Charity se uskutečnily semináře o poskytovaných službách, zejména pro zástupce obcí II. nebo III. stupně, celkem 6x ● V rámci projektu PMS na pomoc obětem TČ se uskutečnilo několik setkání pracovního týmu pro oběti TČ. ● Průběžně probíhaly schůzky s jednotlivými spolupracujícími i nově vznikajícími organizacemi a službami ● IC ČB se v roce 2013 nezúčastnilo žádné případové konference ● IC ČB v roce 2013 poskytlo několik přednášek (teorie, film, beseda) pro odborníky (kurátoři z celého kraje, úředníci OSPOD) či laickou veřejnost (mateřské centrum, 1x střední škola).

 IC Praha

Interdisciplinární týmy: rozděleno dle Obvodních ředitelství policie Praha I. – IV. + přizváni zástupci OSPOD, justice, PMS, NNO; setkání týmů je dle potřeby nejméně 2-3x za rok ● IDT funguje také v rámci mezinárodního projektu (OPLLZ ESF), který IC Praha realizuje od prosince 2012 do listopadu 2014 – cílem je koordinace pomoci, zajímavá a související témata, analýza kasuistik… ● Několikrát za rok pořádání různých workshopů a setkání k zajímavým tématům (DN a cizinci, práce s násilnou osobou, ochrana dětí zasažených DN a činnost OSPOD…) ● Účast na pracovních poradách PMS, OSPOD za účelem propagace služby IC a efektivnější spolupráce v případech DN ● vzdělávání laické i odborné veřejnosti – aktivní účast pracovníků IC na různých konferencích/seminářích

 IC Zlína

Interdisciplinární týmy řeší v rámci okresů a v roce 2013 proběhl pouze 1 – cílem je koordinace pomoci ● Setkání v rámci komise prevence kriminality – 12x ● Setkání v týmu k projektu PMS „Proč zrovna já“ – 2x ● Vzdělávání veřejnosti – přednášky v azylovém domě pro matky s dětmi v tísni – 2x ● Pro školy – 5x ● Účast na školení policistů – školení OOP + školení vedoucích a zástupců vedoucích OOP – 5x

Respondeo 

V rámci mezioborové spolupráce 9 setkání interdisciplinárních týmů – konalo se IDT – Kolín + Kutná Hora (2x), Mladá Boleslav (2x), Mělník (2x), Nymburk (2x) a Praha východ (1x) ● Moderování čtyř besed, které se týkaly tématu domácí násilí: pro žáky Speciální základní školy Pečky, pro pracovníky OSPOD Mělník, pro studenty Střední zdravotnické školy Nymburk, pro vrchní sestry Oblastní nemocnice Kolín ● 1.10.2013 se konala odborná beseda „Systém prevence sociální služby/město/region“ k desátému výročí vzniku organizace ● Při příležitosti 25. listopadu, na který připadá Mezinárodní den boje proti násilí na ženách, proběhla v týdnu od 25.11.2013 – 29.11.2013 výstava soch „Hlasy v tichu“ v několika budovách Městského úřadu Nymburk ● V týdnu 26.11.2013 se uskutečnilo interdisciplinární setkání regionu Nymburk, kde jsme si připomněli události, na jejichž podkladě vznikl Mezinárodní den boje proti násilí na ženách ● V roce 2013 umístěn na webových stránkách Intervenčního centra Respondeo dokument „Krok za krokem domácím násilím“, informuje o domácím násilí, možnostech a doporučeních pro oběť, či svědka domácího násilí. Jsou k dispozici verze v anglickém, ruském, vietnamském, ukrajinském a českém jazyku

IC Brno

Interdisciplinární týmy v JmK pracují ve třech podobách: 1. IDT Brno – město má v gesci Odbor zdraví Magistrátu města Brna – schází se v režimu větších setkání 3x do roka, těchto se účastní také PMS a vzájemně se informujeme o aktivitách za dané období – další podobou IDT Brno jsou případové řešitelské skupiny, které tvoří jádro IDT, tj. ti, kteří se primárně zabývají pomocí OO a k jednání si přizývají další insitutce, které se na daném případu podílí řešením 2. IDT Brno také společně realizuje aktivity směrem k veřejnosti, tj. výstavy, propagační akce, besedy se širokou veřejností a se studenty 3. IDT v dalších městech JmK – větší skupina se schází max. 1x do roka, dále dle potřeby při řešení závažnějších a komplikovanějších případů se sejde úzká skupina IDT jako řešitelská případová. Účastnili jsme se 10 případových konferencí pořádaných OSPODy ● V roce 2013 zahájila Spondea, o.p.s. činnost vzdělávacího centra ● Realizuje preventivní programy pro školy (Když doma není doma a Násilí do vztahu nepatří) ● Vzdělávání sociálních pracovníků ve dvou akreditovaných programech, dále zdravotnických a pedagogockých pracovníků ve spolupráci s fakultami MU v Brně, dále se podílíme na předmětu „Právo do praxe, praxe do práva“ na Právnické fakultě MU v Brně. Osob, které těmito formami školení prošly, je okolo pěti set ● V roce 2013 takto bylo realizováno 13 školení policistů v celkovém rozsahu 75 hodin, účastnilo se ho 217 policistů

 Vysočina

Vzdělávání a interdisciplinární spolupráce 1x tým pro každý okres s účastí na každém IDT zástupce justice a ten hovořil a Zákonu o obětech TČ, Zákonu o zvláštních řízeních soudních a NOZ ● Účast v krajské komisi prevence kriminality, členství v komisi PMS „Proč zrovna já“. ● Častá spolupráce se soudci, státními zástupci, PMS a dávkaři hm.nouze. ● V roce 2013 se neuskutečnili akce typu seminář nebo konference, z důvodu stěhování a personálních změn ● S ostatními neziskovými organizacemi častý kontakt ● Školení policistů s krajským koordinátorem 10x