Aktuality z intervenčních center

 • IC České Budějovice

Detašované pracoviště v Táboře se přestěhovalo na novou adresu, nově jej najdete v ul. Dobrovského 705, 390 01 Tábor

Pracoviště IC v českých Budějovicích se přestěhovalo na novou adresu, službu naleznete v ul. Kanovnická 18, 370 01 České Budějovice.

 

 • IC Pardubice

Každoročně se koordinátorka Mgr. Iva Bandžuchová z Intervenčního centra SKP-CENTRUM, o.p.s. účastní proškolování vedoucích a zástupců vedoucích všech obvodních oddělení Policie ČR Pardubického kraje.

Letos byla tato akce, která se konala v Trpišově 2. února a 2. března, zaměřena na statistiky případů domácího násilí v roce 2016, na příklady dobré praxe a kazuistiky. Součástí programu bylo i promítání animovaného norského filmu Zuřivec, který líčí pocity malého chlapce – svědka domácího násilí.

 • IC Kladno

V únoru 2017 jsme zaznamenali několik novinek. Otevřeli jsme novou skupinu pro osoby ohrožené domácím násilím, rozšířila se nám práce s násilnými osobami díky rozšíření spolupráce s Probační a mediační službou ČR a naše vedoucí byla zvolena jako tajemnice do Rady Asociace pracovníků intervenčních center v ČR. Dále jsme se zúčastnili několika odborných akcí, např. setkání s B. Jacobsen nebo konference v rámci Národního týdne manželství, kterou pořádalo Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje. Na našem pracovišti jsme se potkali s interdisciplinárním týmem ve věci opatrovnických řízení. V rámci zkvalitňování našich služeb jsme absolvovali pravidelnou supervizi.

 • IC Olomouc

Dne 6.2.2017 se pracovníci IC ČR zúčastnili pracovního setkání s Barborou Jakobsen, která jim představila norský systém práce s násilím v blízkých vztazích.

 

Od ledna 2017 se rozšířil tým pracovníků Poradny pro rodinu v Šumperku o psycholožku intervenčního centra, osoby ohrožené domácím násilím tak mohou v Šumperku využít psychologické pomoci každý čtvrtek a pátek.

 

V únoru 2017 proběhlo na Územním odboru Prostějov Policie ČR interdisciplinární pracovní setkání právničky a vedoucí Intervenčního centra Olomouc s policejním krajským metodikem pro domácí násilí, vedoucím územního odboru, jeho zástupcem, vrchním komisařem – specialistou na domácí násilí a vedoucími jednotlivých obvodních oddělení Územního odboru Prostějov.

 

 • Připomínáme si 10 let fungování intervenčních center

Vedoucí Intervenčního centra Královéhradeckého kraje Lenka Hodková rekapitulovala pro měsíčník královéhradecké diecéze činnost intervenčního centra v rozhovoru s PhDr. Evou Zálešákovou.

 

 • IC Zlínský kraj

Pracovníci Intervenčního centra ve Zlínském kraji v prvních dvou měsících evidují devět vykázání násilné osoby ze společného obydlí. Oproti stejnému období v loňském roce je to pokles o dvě vykázání. Mezi ohroženými osobami při vykázání jsme v letošním roce zaznamenali nejstarší ohroženou osobu v našem kraji nejen v rámci vykázání, ale i v rámci nízkoprahových klientů, a to 91letou seniorku, kterou týral její 66letý syn.

 

 • Pracovníci Intervenčního centra ve Zlínském kraji v prvních dvou měsících evidují devět vykázání násilné osoby ze společného obydlí. Oproti stejnému období v loňském roce je to pokles o dvě vykázání. Mezi ohroženými osobami při vykázání jsme v letošním roce zaznamenali nejstarší ohroženou osobu v našem kraji nejen v rámci vykázání, ale i v rámci nízkoprahových klientů, a to 91letou seniorku, kterou týral její 66letý syn.

 

 • Vedoucí Intervenčního centra v Brně Petra Koláčková, zástupkyně ředitelky Eva Pospíchalová a ředitelka Spondey Jana Levová dostaly od krajského policejního ředitelství pamětní list za dlouholetou a přínosnou spolupráci v boji proti domácímu násilí.Rozhovor s Janou Levovou v pořadu Sama doma!

 

 • Dne 17. 03. vystoupila ředitelka Spondea, o.p.s. na České televizi v 12.30 v pořadu Sama doma. Jako host promluvila nejen o problematice domácího násilí, sdělila také první informace k plánovanému dvacetiletému výročí založení organizace. Poté online zodpovídala dotazy diváků.

 

 • Intervenční centrum Liberec pamatuje i na seniory

Pracovníci Intervenčního centra Liberec se při své práci věnují i preventivním aktivitám, obvykle ve spolupráci s pracovníky policie České republiky, preventisty městských strážníků a pracovníky Bílého kruhu bezpečí. V Liberci proběhly 2 přednášky a besedy koncem loňského roku, v Jablonci nad Nisou 2 akce probíhají právě v těchto dnech.

Senioři, případně pracovníci dalších pomáhajících organizací, se dozvědí na přednáškách a besedách o specificích domácího násilí, páchaného na této věkové skupině. Jde o to, že senior v situaci, kdy je týrán někým blízkým, například svým partnerem nebo potomkem, vykazuje velkou míru zranitelnosti a typicky nízký potenciál situaci nějak vyřešit. Je na pomáhajících profesionálech, aby seniora v jeho situaci respektovali, dovedli si získat jeho důvěru a dokázali ho podpořit takovým způsobem, který bude pro něho přínosný a pomůže mu zlepšit jeho životní situaci.

Setkání se seniory a pomáhajícími profesionály bývají velmi nabitá dotazy, příběhy ze života účastníků, sdílenými zkušenosti a informacemi. Je pozitivní, že všude tam, kde se pracovníci intervenčního centra setkali přímo se seniory, setkali se s lidmi, kteří mají přehled o dění kolem sebe, zájem o další informace a chuť šířit dál to, co se sami dozvědí a tak prospět někomu dalšímu ve svém okolí.

 

 • IC Kladno

Měsíc březen byl v IC Kladno víceméně ve znamení dopadu domácího násilí na rodinný život. Jednak jsme spoluorganizovali setkání interdisciplinárního týmu na téma „Domácí násilí z pohledu dětí“ a vedoucí našeho pracoviště Mgr. Cinková se také zúčastnila besedy s veřejností  po promítnutí filmu „Zkrocení zlých otců“ v rámci festivalu Jeden svět, který se konal také v Kladně.

V měsíci březnu jsme také zorganizovali setkání s metodiky z Krajského ředitelství Policie ČR Středočeského kraje. Cílem setkání bylo sdílení zkušeností s pomocí obětem domácího násilí z jednotlivých obvodních obvodů P ČR. Také jsme se věnovali podpoře a zdokonalování koncepce spolupráce s cílem, co nejvíce minimalizovat traumatizaci obětí domácího násilí při kontaktu s P ČR. Navázali jsme komunikaci o případné spolupráci s Mezinárodním vězeňským společenstvím, zúčastnili jsme se pravidelné supervize. Pokračujeme v podpoře osob ohrožených domácím násilím na cestě v životě bez násilí. Stejně tak pomáháme i dětem, které v domácím násilí vyrůstají, a osobám, které se násilí ve vztazích dopouštějí. Násilné chování je vždy volbou. Pomáháme k životu bez násilí ve vztazích. „

V naší spádové oblasti došlo k pěti vykázáním, z toho jeden násilník je stíhán vazebně.

 

 • Intervenční centrum Zlínského kraje navázalo spolupráci se senátorem Parlamentu ČR Ing. Patrikem Kunčarem. Společně jsme připravili besedu pro občany Slavičína a okolí na téma „Nepřehlížejme domácí násilí“. Uskutečnila se 25. 4. 2017 v prostorách místní knihovny a setkala se s velmi pozitivním ohlasem. Následně bude navazovat cyklus besed na toto téma v dalších obcích Zlínského kraje.

 

 • IC Olomouc

Dne 7.3.2017 se právnička a vedoucí Intervenčního centra Olomouc setkaly se zástupci PČR ÚO Přerov, aby společně diskutovali možnosti, jak zlepšit vzájemnou spolupráci a jak postupovat ve složitých  a závažných případech domácího násilí.

 

Pravidelně každé úterý mezi desátou a jedenáctou hodinou si studio Českého rozhlasu Olomouc zve do Právní poradny zajímavé hosty.  Dne 21.3.2017 byla hostem tohoto pořadu Mgr. Ilona Mlčáková, právnička Intervenčního centra Olomouc. Mgr. Mlčáková posluchačům představila činnost Intervenčního centra a nastínila možnosti pomoci osobám ohroženým domácím násilím. Součástí vysílání byly odpovědi na dotazy posluchačů.

Odkaz na audio příspěvek: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3831081

 

Sociální pracovnice Intervenčního centra  Olomouc, pracoviště Poradny pro rodinu v Jeseníku se 28.3.2017 zúčastnila setkání s pracovníky odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Jeseníku. Zde představila pomoc a podporu osobám ohroženým domácím násilím, kterou poskytuje Intervenční centrum. S pracovníky odboru sociálních věcí a zdravotnictví společně hledali další možné navazující formy pomoci osobám ohroženým domácím násilím, zejména pak rodinám s dětmi.

 

 • IC České Budějovice

 

V rámci spolupráce s PČR představovala pracovnice Intervenčního centra České Budějovice, Vlasta Petríková, náplň naší činnosti specialistům SKPV na páchání protiprávních činů dětmi a trestné činy páchané na dětech.

V uplynulých týdnech byl z důvodu pracovní neschopnosti omezen provoz Intervenčního centra České Budějovice, konkrétně provoz detašovaných pracovišť ve Strakonicích a v Táboře. Jsme rádi, že nyní se již obnovila původní provozní doba, tj. ve Strakonicích se na nás klienti mohou obracet každé pondělí a v Táboře v úterý a ve středu.

Více na www.dchcb.cz

 

 • Pracovníci IC Sokolov se zúčastnili Metodické pracovní porady pracovníků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Karlovarského kraje, kteří vykonávají sociálně-právní ochranu dětí, zejména pracovníků – specialistů v oblasti ochrany týraných a zneužívaných dětí konané dne 25. dubna 2017 na Krajském úřadu Karlovarského kraje.

Zde jsme prezentovali film Z lásky nenávist a e-learningové moduly z projektu APIC.

 

 • IC Olomouc

Ve dnech 27. – 28. 4. 2017 Asociace pracovníků intervenčních center ČR proškolila své nové pracovníky v oblasti domácího násilí. Z Intervenčního centra Olomouc se proškolilo 5 pracovníků v tématech jako je „vedení intervencí v poradenství“, „domácí násilí páchané na seniorech“, „domácí násilí a jeho vliv na děti“, „domácí násilí v rodinách cizinců“ apod.

Intervenční centrum Olomouc nadále pokračovalo v interdisciplinárních setkáních se zástupci Policie ČR. Dne 4. 4. 2017 se uskutečnilo pracovní setkání na poradě Územního odboru Jeseník Policie ČR.

Dne 20.4.2017 v Javorníku prezentovala sociální pracovnice Poradny pro rodinu v Jeseníku službu intervenční centra na  „Setkání škol a spolupracujících organizací“, který pořádal realizační tým projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jeseník“.

Vedoucí a právnička  Intervenčního centra Olomouc se ve dnech  5.-6.4.2017 účastnily metodického setkání školních metodiků prevence škol na území Olomoucka, které pořádala Pedagogicko-psychologická poradna Olomouc. V rámci setkání metodici prevence slyšeli přednášku na téma domácí násilí a shlédli film „Zuřivec“. Film sloužil  jako sebezkušenostní pomůcka při prevenci před domácím násilím na školách.

 

 • Intervenční centrum Karlovarského kraje

Dne 23. 5. 2017 proběhlo prostřednictvím NIDV –  pobočka Karlovy Vary vzdělávání učitelů druhého stupně základních škol Karlovarského kraje v problematice DN s využitím filmu Zuřivec. Seminář vedla vedoucí IC Karlovarského kraje Mgr. Eva Chalupníková Doležalová.

 • Intervenční centrum Kladno

V měsíci květnu 2017 se zástupci našeho Intervenčního centra účastnili setkání se soudci a spolupracujícími organizacemi ohledně nezletilých dětí. Vedoucí pracoviště přednášela o práci s násilnými osobami pro pracovníky Zařízení sociální intervence Kladno a pokračovali jsme v besedách se studenty středních škol k tématu závislých vztahů.  Práci s klienty a vzájemnou spolupráci v týmu jsme opět zkvalitňovali na pravidelné supervizi. Za měsíc květen jsme evidovali 6 nových vykázání násilných osob ze společně obývané domácnosti a začínáme plánovat  druhou novou podpůrnou psychoterapeutickou skupinu pro osoby ohrožené domácím násilím.

 • IC České Budějovice

IC v Českých Budějovicích řešilo v uplynulých dnech opakované vykázání, kdy se nedařilo kontaktovat ohroženou osobu. Na uvedené telefonní číslo se nebylo možné dovolat, a ani na dopis nebyla žádná reakce. Ukázalo se, že stejný kontaktní telefon uvedla i osoba násilná, doručovací adresa byla k příbuzným násilné osoby. Velmi oceňujeme vstřícnost příslušného obvodního oddělení PČR, které po našem upozornění na tyto skutečnosti nabídlo osobní doručení dopisu a následně nás informovalo, že ohrožená osoba byla hospitalizována. Při doručení dopisu velmi ochotně spolupracovala i ošetřující lékařka. Všem zúčastněným chceme za jejich přístup poděkovat.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.